top of page

 מס הכנסה

דצמבר, 2021

היערכות לקראת תום שנת המס 2021

מאי, 2021

שעורי מס לשנת 2021

אפריל, 2021

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2020

פברואר, 2021

מענק בשל פגיעה ממושכת

דצמבר, 2020

היערכות לקראת תום שנת המס 2020

אוקטובר, 2020

שינויים במענקים הקיימים ומענקים חדשים לאחר הסגר השני

אוגוסט, 2020

רשת ביטחון לשכירים ולעצמאיים בשל משבר הקורונה של משרד האוצר

יוני, 2020

פעימה רביעית- מענק לעידוד תעסוקה

יוני, 2020

מענקים מיוחדים לעסקים ממשרד הכלכלה

מאי, 2020

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019

אפריל, 2020

מענקים לעצמאיים בעת משבר הקורונה

מרץ, 2020

עדכונים והמלצות בפעולות מול רשויות המס ואחרות בתקופת משבר הקורונה

דצמבר, 2019

היערכות לקראת תום שנת המס 2019

ינואר, 2020

שעורי מס לשנת 2020

ינואר, 2019

שעורי מס לשנת 2019

מאי, 2019

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2018

דצמבר, 2019

חוזר לבעלי שליטה - דצמבר 2018

דצמבר, 2018

היערכות לקראת תום שנת המס 2018

דצמבר, 2017

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2017

ינואר, 2018

שעורי מס לשנת 2018

אוגוסט, 2017

חוזר לבעלי שליטה - אוגוסט 2017

מרץ, 2018

חוזר קופה מרכזית לפיצויים

מאי, 2017

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכת כספים

דצמבר, 2017

היערכות לקראת תום שנת המס 2017

ינואר, 2017

שעורי מס 2017

ינואר, 2016

שעורי מס 2016

דצמבר, 2016

היערכות לקראת תום שנת המס 2016

דצמבר, 2016

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2016

ינואר, 2015

שעורי מס 2015

ינואר, 2014

שעורי מס 2014

דצמבר, 2016

חוזר לבעלי שליטה - דצמבר 2016

דצמבר, 2016

הפקדת פיצויים לבעלי שליטה
bottom of page