top of page

חוזר לבעלי שליטה - דצמבר 2016

שינויי חקיקה בשנת 2017 (פורסם ביום 27 בדצמבר 2016)

  1. ועדת הכספים של הכנסת אישרה בסוף שבוע שעבר הוראת שעה, לפיה החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017 תתאפשר חלוקת דיבידנד לבעלי שליטה בשיעור מופחת של 25% וללא מס יסף על רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016.

  2. המשיכה תתאפשר בתנאי שהסכום הכולל של הכנסת העבודה, דמי הניהול ותשלומים אחרים שישולמו לבעל השליטה בשנים 2017-2019 לא יפחת מהסכום הממוצע של תשלומים אלו בשנים 2015-2016. כלומר יש להקפיד כי בשנים 2017-2019 התשלומים הממוצעים שישולמו לבעל השליטה לא יפחתו מאלו ששולמו בשנים 2015-2016.

  3. בהתאם לכך, הקדמת הכנסות משנת 2017 לשנת 2016 ודחיית הוצאות לתחילת שנת 2017, תביא לחיסכון במס של כ-5%, בהנחה שיחולק דיבידנד בתקופה הנ"ל, על עודפים שנצברו עד לתום שנת 2016 כמפורט לעיל. לכן מומלץ במידת האפשר להקדים הכנסות משנת 2017 לשנת 2016 ולדחות הוצאות לשנת 2017.

  4. כמו כן, בהתאם לחוק ההסדרים, בשנת 2017 מס החברות ירד ל 24%, אך עם זאת, מס היסף יעלה מ-2% ל-3% וההכנסה השנתית ממשלח יד החייבת במס יסף תרד לכ- 640,000 ש"ח.

bottom of page