top of page

מענק לעצמאיים בעת משבר הקורונה

 

מצורף המתווה המתגבש למתן מענקים לעצמאיים.
לצורך קבלת המענק עליכם להירשם באיזור המידע האישי באתר מס הכנסה.

יש להיכנס ללינק המצורף ולהירשם:

 https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

נדגיש כי אין קשר בין המענק לעצמאים למענק לעסקים וניתן לקבל את שניהם. 

נכון להיום אושרו 2 פעימות לקבלת המענק לעצמאיים, כך שכל עצמאי יכול לקבל 2 מענקים.  

 

1. זכאות למענק לעצמאיים – פעימה ראשונה 

הבדיקה לזכאות תהיה לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, קרי דוח לשנת 2018. 

כל עצמאי יכול לתבוע את המענק לרבות תביעת שני בני זוג של התא המשפחתי.

למי שסביר שעומד בתנאים לקבלת המענק, אנו ממליצים לו כבר להירשם כמפורט בהמשך, מאחר והמענק אמור להתקבל מיידית עוד לפני בחינת הזכאות על ידי רשות המיסים.

 

תנאי הזכאות:

 1. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).

 2. מבחן הכנסות: המבחן כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ₪ ולא עולות על 240,000 ₪ לשנה וכן שהוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.

 3. לצורך מבחן ההכנסות, יבדקו את ההכנסה החייבת מכל המקורות, גם מיגיעה אישית וגם שלא מיגיעה אישית, כאשר, ההכנסות שלא מיגיעה אישית (כמו שכירות, ריבית, דיבידנד וכד') יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.

 4. ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש"ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

 5. ייבדק מחזור ההכנסות העסקי לחודשים מרץ - אפריל 2020 בהשוואה למדווח בחודשים מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

 6. העסק חייב היה לפעול לפחות עד ליום 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באזור האישי בפנייה הממוחשבת.

 7. למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

 8. הנושא של הגבלת הגיל וקיזוז הפסדים, עדיין נמצא בדיונים. נעדכן בהמשך.

 9. מי שפתח את העסק עד ספטמבר 2019 למרות שלא הייתה לו פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו"ח 2019.
  יש להגיש את הבקשה עד ליום 10.6.2020.

 10. גובה המענק:

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות שלא עלה על 192,000 ₪ בשנת 2018, המענק יהיה בגובה 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת ועד לגובה של 6,000 ₪. 

 • עבור עוסק עם מחזור הכנסות בין 192,000 ₪ ל- 240,000 ₪ בשנת 2018, תקרת המענק תהיה 3,000 ₪.

2. עדכונים לעניין הפעימה השנייה

הזכאות למענק בפעימה השנייה זהה לזכאות עבור הפעימה הראשונה עם מספר שינויים המוצגים להלן:

 1. הכללת שכירים בעלי שליטה כזכאים למענק עצמאיים. 

 2. שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. 

 3. הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל בפעימה השנייה. 

 4. הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל-1 מיליון שקל בשנה. 

 5. ההכנסה המינימלית תעמוד כעת על סך של 8,568 ₪ לשנה. 

 6. ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.

 7. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי. 

 8. ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני לשנת 2020 בהשוואה לשנת 2018 או לשנת 2019.

 9. יש להגיש את הבקשה למענק עד ליום 12.7.2020 באיזור האישי באתר מס הכנסה.

המענק לשכירים בעלי שליטה בחברה:

תנאי הזכאות:

 1. מלאו לבעל השליטה 20 שנים בשנת 2019.

 2. שולמה לו משכורת בין החודשים ספטמבר 2019 ופברואר 2020, בכל אחד מהחודשים. 

 3. היה בעל שליטה בחברה מה- 1.10.2019 ועד להיום.

 4. ההכנסה החייבת של בעל השליטה מהחברה כולל משכורת וחלקו ברווחי החברה (היכולת למשיכת דיבידנד) לא עולה על מיליון שקל.

 5. אם לבעל השליטה ולבן/בת זוגו יש הכנסה שאינה מיגיעה אישית, מחצית מאותה הכנסה תירשם על בעל השליטה ותתחבר להכנסתו החייבת.

 6. הכנסת העבודה החודשית הממוצעת עולה על 714 ₪.

 7. ישנה ירידה במחזור החברה ב- 25% בין החודשים מרץ-יוני לשנת 2020 לעומת שנת 2019.

 8. הוגשו דוחות לשנת 2018 וספרי החברה קבילים.
   

להלן מספר דוגמאות:

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724. 

bottom of page