top of page

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2017

המועד החוקי להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2017 הינו כמפורט:

שכירים ועצמאיים (המנהלים הנה"ח חד צידית)  - עד ליום 28 ביוני 2018. משרדנו מגיש את הדוחות לרשות המיסים לפי תוכנית אורכות מרוכזת הנפרשת על פני מספר חודשים. על מנת לאפשר לנו לעמוד בלוחות הזמנים נודה עבור קבלת החומר עד ליום 30 באפריל 2018. 

 

לאחרונה השתנתה מדיניות רשות המיסים למתן אורכות ויש קושי בהשגת אורכות להגשת דוחות, ובהעדרן מוטלים קנסות פיגור על הגשה באחור של הדוחות ואף ננקטים אמצעי ענישה חריפים לרבות הפניית נישומים למחלקת חקירות של הרשות עקב פיגור של חודש-חודשיים בהגשת הדוח.

 

הדגשים להכנת הדוחות השנתיים:

הרינו להזכירך כי החל משנת 2003 שונתה שיטת המס בישראל ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונלי, וישנה חבות מס על כלל הכנסות הנישום גם אם הן הופקו או נתקבלו בחו"ל, הן הכנסות אקטיביות (עסק, משכורת,קצבאות) והן הכנסות פסיביות (שכ"ד, ריבית, דיבידנד, רווחי הון מניירות ערך וכו'). כמו כן, במסגרת שינוי שיטת המיסוי ההכנסות הבאות חייבות במס: הכנסות מריבית על פקדונות, תוכניות חסכון וניירות ערך, דיבידנד, רווחי הון ממכירת ניירות ערך, הכנסות מהגרלות וכד'.


לאור כל זאת, תשומת לבך כי עליך לצרף למסמכים לצורך הכנת הדוח אישורים על ניכוי מס במקור מהכנסות אלו (טפסי 867) מכל הבנקים ומכל חברות ניהול תיקי ניירות ערך.

בהתאם להוראות רשות המיסים, חלה חובה בהגשת דוח במקרים הבאים:

 • נישום שהכנסתו ממשכורת עולה על סך 643,000 ש"ח.

 • נישום שהחזיק בשנת 2017 (אף ליום אחד) נכס או פקדון בבנק בחו"ל ששוויו מעל 1,855,000 ש"ח.

 • נישום שקיבל מענק עקב פרישה מעבודה, עקב מוות או חלק חייב במס של קצבה שהוונה ובוצעה לגבי סכומים אלו פריסת הכנסה למספר שנות מס הכוללות את שנת המס 2017.

 • נישום בעל הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל ו/או הכנסה ממכירת ניירות ערך (ישראלי או זר) הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, בשנת 2017 מעל 334,000 ש"ח.

 • נישום שהכנסותיו מדמי שכירות בשנת 2017 בשיעור מס של 10% עלו על 334,000 ש"ח.

 • נישום שהכנסותיו מריבית בשנת 2017 עלו על 637,000 ש"ח.

 • נישום שלו או לבנו מתחת לגיל 18 יש מניות בחברה זרה שאינה נסחרת בבורסה. יצוין, כי אין הגבלה של סכום והכוונה היא לכל שווי אחזקה.

 • נישום שהייתה לו הכנסה מניירות ערך מעל 2,500,000 ש"ח.

 • החל משנת 2013, יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף על הכנסות גבוהות (כאשר ההכנסה החייבת עולה על 640,000 ש"ח) חייב בהגשת דוח.
   

עריכת הדוח לשנת 2017 עשויה להיות מורכבת, ולחייב אותנו לבדוק חישובים וחבויות מס שחושבו על ידי הבנקים ומנהלי התיקים על כלל ההשקעות וכן לבדוק אפשרויות קיזוז הפסדים מרווחים. אם לדוגמא ההשקעות שלך נוהלו אצל מספר בנקים ומנהלי תיקים ותוך בחינת עלויות היסטוריות להשקעות, ניתן להתחשב ביתרת הפסדים מועברים משנת 2016. כמו כן, יבדקו על ידנו חבויות המס בהתחשב במס שנוכה בחו"ל וחבות המס לתשלום בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות שבין ישראל למדינות חוץ. בנוסף לכך, החל משנת המס 2005 נישום שיש לו הכנסה מעסק ומחזור הכנסותיו עולה על 256,410 ש"ח ידווח בנוסח אחיד על רכיבי הכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף לדוחות הרגילים שיוגשו כסדרם. דוחות אלו ייערכו וישודרו על ידי משרדנו.​

טפסים ומסמכים הדרושים להגשת הדוח:

1. אישורים עבור שני בני הזוג:

 • טפסי 106 להכנסות משכורת. להכנסות שאינן ממשכורת טפסי 806 על ההכנסות והמס שנוכה מהן.

 • אישור הפקדות בקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות השתלמות לעצמאיים (של שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18).

 • קבלות על תרומות.

 • אישורים לגבי זיכויים מיוחדים ממס (מגורים בישוב ספר, קרוב משפחה נטול יכולת וכו')

 • אישור על קצבאות ותגמולים מהמוסד לביטוח לאומי וקצבאות המשולמות על ידי המעביד.

 • הכנסות פטורות כגון שכר דירה למגורים.

 • תשלומים מחברות ביטוח, כולל תשלומי פיצויים ותשלומים אחרים.

 • אישורים על פיצויי פרישה שנתקבלו כולל פיצויים שנתקבלו בשנים האחרונות ונפרסו קדימה לרבות בשנת 2017.

 • פירוט הכנסות מחו"ל: מעסק, משכורת, שכר דירה, תמלוגים, רווח הון.

 • הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי (הפסדי) הון על השקעות בארץ ובחו"ל, תוך פירוט עלויות היסטוריות של ההשקעות. לכל אלו יש לצרף אישורי ניכוי מס במקור (טופס 867 מכל הבנקים ומנהלי התיקים בארץ) או תשלומי מס בחו"ל ששולמו במדינת החוץ.
  ראוי לציין כי לדוח המוגש לרשות המיסים יצורפו מסמכים מבססים מקוריים.

2. עצמאיים בנוסף על האמור לעיל:

 • ספר תקבולים ותשלומים או ספרי הנהלת חשבונות (ממוינים לסוגי הוצאות ומסוכמים).

 • תיק תיעוד חוץ (חשבוניות הוצאות). אם במסגרת ההוצאות נכללו הוצאות עבור נסיעות עסקיות לחו"ל, יש להכין פירוט של מטרת הנסיעה, ימי שהייה בחו"ל ומסמכים נוספים המעידים על אופי הנסיעה וההוצאות שהוצאו בחו"ל.

 • תיק תיעוד הכנסות (חשבוניות הכנסות).

 • פנקסי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי ואישורים שנתיים על ניכוי מס במקור מלקוחות.

 • צילום פוליסת ביטוח (עסק + רכב).

 • צילום חוזה שכר דירה של העסק ואישור פטור ניכוי מס במקור ממשכיר הנכס.

 • צילום רישיון רכב וביטוח חובה.

 • עלות כלי רכב ששימשו את העסק לצורך חישוב הוצאות פחת (רצוי לצרף חשבונית רכישה או זכרון דברים).

 • לוחות סילוקין להלוואות עסקיות מהבנק.

 • אישור שנתי על תשלומי ביטוח לאומי כעצמאי (השובר אמור להיות בתחילת פנקס התשלומים לשנת 2017).

 • למעסיקים עובדים – תיק משכורות עם כל החומר השוטף להכנת משכורות (ט' 101, 102 + תלושים) + טפסים שנתיים (126 + 856).

 • ספר הזמנות – בהתאם לענף בו הינך עוסק.

 • כל ספר או תיעוד אחר שנוהל על ידך בהתאם למחוייב לפי תקנות מס הכנסה.

אם הינך בעל שליטה בחברה זרה לניהול השקעותיך או עסקיך בחו"ל או אם יש לך נאמנות בחו"ל או אתה נהנה מנאמנויות בחו"ל עלייך להמציא לנו כל הפרטים והמסמכים המבססים בקשר לכך.

בדומה לשנים קודמות גם הדוחות לשנת 2017 ישודרו ישירות ממחשב משרדנו למחשב מס הכנסה, מה שיגרום לדיוק בקליטת הדוח וביצוע החזר מס מהיר. 

אין צורך בטפסים להגשת הדוחות.

הטפסים מודפסים ע"י משרדנו באמצעות תוכנה בשימושנו.
 

אנו מזכירים לך כי עליך היה להגיש טפסי 126 ו- 856 (שהם טפסי ריכוז שנתיים על העסקת עובדים וקבלני משנה) מקוונים עד ליום 31 במאי 2018. אם הטפסים טרם הוגשו יש להכינם ולהגישם בהקדם ובאופן ממוחשב למניעת הטלת קנסות. גובה הקנס בגין אי הגשת דוחות 126 ו- 856 הינו 1,760 ש"ח בגין כל חודש איחור.

בהזדמנות זאת אנו מזכירים לכם כי במשרדנו פועלת מחלקת למיסוי אמריקאי בראשות רו"ח ג'ף מלמד, בעל רישיון רו"ח בארה"ב ובישראל. 

 

צוות משרדנו עומד לרשותך, במתן הסברים וכל סיוע נדרש.

bottom of page