top of page

רשת ביטחון לשכירים ולעצמאיים בשל משבר הקורונה של משרד האוצר

עדכון ליום 10.8.2020

הרינו מצרפים בזאת את המתווה שהתגבש להענקת רשת ביטחון כלכלית לאזרחי ישראל.

רשת ביטחון לשכירים:

 • הזכאות לקבלת דמי אבטלה תוארך עד לחודש יוני 2021.

 • כל עובד שכיר עד לגיל 67 שהוצא לחל"ת או עזב את עבודתו זכאי לדמי האבטלה. 

 • הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה יקוצר ל– 14 יום. 

 • תקוצר תקופת האכשרה ל- 6 חודשים.

 • תבוטל תקופת ההמתנה בגובה 5 ימים בין תקופות האבטלה.

 • עובדים שפוטרו או נמצאים בחל"ת מתחת לגיל 28 אשר יש להם ילד- יקבלו דמי אבטלה בהתאם לתנאים של מובטלים מעל גיל 28.

 • מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה שנמצאים באבטלה הוארך לזכאים עד לחודש יוני 2021. רשת הביטחון תתבטל במידה ושיעור המובטלים במשק יקטן מתחת ל- 7.5%.

רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים לשנה הקרובה-  המענק אושר: 

 • עצמאיים ובעלי שליטה עם הכנסה חייבת שנתית (ה"רווח")  עד לגובה 651,000 ₪ שמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 40% ביחס לתקופה המקבילה לשנת 2019 או ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, לפי בחירת העצמאי, יהיו זכאים למענק. 

 • המענק יהיה בגובה של 70% מההכנסה החייבת החודשית ועד לתקרה של 7,500 ₪ לחודש. 

 • המענק ישולם ב-7 תשלומים שונים, כל חודשיים החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני 2021 (לדוגמא- עבור חודשים מאי-יוני 2020, התשלום ישולם ביולי 2020).

 • לשם זכאות למענק תתבצע השוואה של חודשיים בשנת 2019 מול החודשיים המקבילים בשנת 2020, לדוגמא מאי-יוני 2019 לעומת מאי-יוני 2020. 

 • טרם הוצג המנגנון לקביעת ההכנסה החייבת ("הרווח") בכל תקופה. 

 • ההגשה למענק אמורה להתבצע באזור האישי במס הכנסה כמו שבוצע בפעימות הראשונה והשנייה.

 • הגשת הבקשה עבור חודשים מאי-יוני 2020 נפתחה לעצמאיים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 300,000 ₪, אנו ממליצים לכם להגיש את הבקשה במידה והינכם זכאים לך בימים הקרובים, אנו ערוכים למתן עזרה בנושא.

 • ניתן להגיש בלינק המצורף: 
  https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard


להלן טבלה מרכזת:

רשת ביטחון לעצמאיים ובעלי עסקים - מענק מיידי–  המענק אושר: 

 • זכאים – עצמאיים ובעלי שליטה עם הכנסה חייבת שנתית של עד 1,000,000 ₪, אשר הכנסתם נפגעה במעל ל- 25% מההכנסות ביחס לחודשים מאי-יוני  לשנת 2019.

 • כנראה שלא תיבדק הירידה במחזור ההכנסות בחודשים מאי ויוני 2020, והמענק יינתן לכל מי שהיה זכאי לפעימה השנייה באופן אוטומטי.

 • המענק יהיה בגובה של עד 7,500 ₪. 

 • התשלום אמור להגיע לחשבונות הבנק עד ליום 15.7.2020.

 • המענק ישולם באופן אוטומטי לכל אדם שהיה זכאי למענק הפעימה השנייה והגיש בקשה לקבלה.

 • לתשומת לבכם כי בשבוע שעבר הוארך המועד להגשת הבקשה למענק של הפעימה השנייה מ- 12.7.2020 ל- 4.8.2020. מי שטרם הגיש את הבקשה וזכאי למענק הנ"ל מחוייב להגיש את הבקשה לפעימה השנייה באופן מיידי לשם קבלת המענק המיידי הנ"ל, ואז הוא אמור לקבל את 2 המענקים ביחד.

 

להלן טבלה מרכזת:

רשת ביטחון לעסקים לשנה הקרובה-  המענק אושר: 

זכאים:

1.  ​עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 40% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

2.  עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין 100- 200 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

3.  עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של בין 200- 400 מיליון ₪, ושמחזור הכנסותיהם נפגע במעל 80% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.

גובה המענקים יקבע לפי המחזור כדלקמן:​

 1.  בעלי מחזור שנתי בין 18,000 ₪- 300,000 ₪  יהיו זכאים למענק חודשי בסך 1,500 ₪ -3,000 ₪ לפי הפירוט הבא:

 • עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי - 1,500 ₪ לחודש.

 • 100-200 אלף ש"ח מחזור שנתי – 2,000 ₪ לחודש.

 • 200-300 אלף ש"ח מחזור שנתי –   3,000 ₪ לחודש. 

 2.  בעלי מחזור שנתי בין 300,000 ₪ ל- 1,000,000 ₪  יהיו זכאים למענק הוצאות קבועות עד 250,000 ₪ לחודש ולא יותר מ- 15% מהמחזור. 

 3.  עסקים שהוקמו בינואר-פברואר 2020, יהיו זכאים למענק שינוע בין 1,500 ₪ - 2,000 ₪ לחודש לפי הפירוט הבא (העסקים לא יצטרכו להוכיח פגיעה בהכנסות):

 •  עוסק פטור (עד 100,000 ₪ מחזור שנתי) - 1,500 ₪.

 • עוסק מורשה (מחזור שנתי מעל  100,000 ₪) – 2,000 ₪.

 4.  עסק שמחזור המכירות שלו נפגע במעל 60% מהמחזור, יהיה זכאי להחזר ארנונה.​

המענקים ישולמו ב-7 תשלומים שונים, כל חודשיים החל מחודש מאי 2020 ועד לחודש יוני 2021 (לדוגמא- עבור חודשים מאי-יוני 2020, תיבדק ירידה במחזור של מעל 40% עומת המחזור בחודשים המקבילים בשנת 2019. התשלום ישולם ביולי 2020).

ההגשה למענק אמורה להתבצע באזור האישי במס הכנסה כמו שבוצע בפעימות הראשונה והשנייה.

להלן טבלה מרכזת:

הטבות נוספות:

 • הגדלת ההלוואות המסובסדות בערבות המדינה ל- 50 מיליארד ₪.

 • הרחבת היתר משיכה מפיקדון לחיילים משוחררים לכל מטרה שהיא.

 • הארכת תוקף רישיון עסק ליוני 2021.

 • פטור ממס על משיכת כספים מקרן ההשתלמות לפני תום ששת השנים עד לסך של 10,500 ₪ לחודש.

 • מענק למלכ"רים- נקבע כי לפחות 100 מיליון ש"ח יוקצו לצורך תמיכה בלמכ"רים שהכנסותיהם, לרבות תרומות, פחתו, בשל התפרצות נגיף הקורונה. ההקצאה הכספית, תחולק בין מלכ"רים לפי מבחני תמיכה שיקבע שר האוצר.

 • החזר מקדמות ששולמו בחודשים ינואר-פברואר 2020, אם יוכח כי המס שהנישום יהיה חייב בו הינו נמוך מסכום המקדמות שנקבע בתחילת השנה.

להלן טבלה מרכזת לכל המענקים בגין משבר הקורונה:

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724. 

bottom of page