top of page

היערכות לקראת תום שנת המס 2016

לקראת תום שנת המס 2016, להלן דגשים של משרדנו לגבי פעולות שרצוי לבצע עד תום שנת המס:

 

1. היערכות חברות 
הערכת מס:
לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את המקדמה בגין חודש דצמבר 2016 יש להעביר למשרדנו, באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2016 על מנת לבחון את התוצאות השנתיות כדי שנבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או הקטנת מקדמה בגין חודש דצמבר 2016. אם יש צורך בהשלמת תשלומי מס נוספים ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2017 על מנת להימנע מריביות והצמדות כאמור.

תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות:
יש לתאם את ההוצאות העודפות ולשלם מקדמה בשיעור 45%. יש לשלם את כל המקדמות של ההוצאות העודפות עד ליום 15 בינואר 2017 על מנת להימנע מתשלום ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.

ספירות מלאי:
יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה-31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת בדיוק את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל-31 בדצמבר. מומלץ לאתר מלאי מת או פגום לקראת סוף השנה על מנת לממש הפסד. 
בכל מקרה, נבקשכם ליידע את משרדנו במועד ספירות המלאי בחברתכם.

דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט:
בחודש פברואר 2014 יצא תיקון 44 לחוק מס ערך מוסף אשר הרחיב את חובת הדיווח המקוון למע"מ לשנת 2016. לפי התיקון עוסק החייב בדיווח מפורט, הינו אחד מאלה:
1.1 עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 ש"ח או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים.

1.2 עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 ש"ח ונתקיים לגביו אחד מאלה: 

  • הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רו"ח מבקר או מבקר אחר לפי פקודת האגודות השיתופיות.

  • הוא רשום כשותפות או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים מתקיים האמור בסעיף א' לעיל.

 

1.3 מלכ"רים אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מיליון ש"ח.

1.4 מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מיליון ש"ח.

דיווח על בסיס מזומן:
לחברה שמדווחת את הכנסותיה והוצאותיה על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2016 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שיידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים רק בדוח של שנת 2016.

  

2. היערכות עצמאיים

הערכת מס:

לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את המקדה בגין חודש דצמבר 2016 יש להעביר למשרדנו באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2016 על מנת לבחון את התוצאות השנתיות ובכדי שנבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או בהקטנת מקדמות דצמבר. אם יש צורך בהשלמת תשלומי מס נוספים ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2017 על מנת להימנע מריביות והצמדות כאמור.

ספירת מלאי:

יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה- 31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל- 31 בדצמבר.

תשלומי ביטוח לאומי:

חלק מתשלומי הביטוח הלאומי לעצמאי מותרים בניכוי במס הכנסה. על מנת להנות מהניכוי עבור תשלומי ביטוח לאומי של חודש דצמבר 2016 יש לשלם את דמי הביטוח עד ל- 31 בדצמבר 2016.

דיווח על בסיס מזומן:

לעצמאי שמדווח את הכנסותיו והוצאותיו על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2016 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שיידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים רק בדוח של שנת 2016.

 

3. הכנסות המשכרת דירות מגורים 
 ישנים שני מסלולים חלופיים למיסוי הכנסות משכירות: 

  • תשלום 10% מההכנסות או פטור עד התקרה. מי שמעוניין לבחור במסלול תשלום מס בשיעור 10% בגין הכנסות מדירות מגורים, חייב לשלם את תשלומי המס בגין השכירות עד למועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. על מנת להימנע מתשלום ריבית והצמדה מומלץ לשלם עד ליום 31 בינואר 2017.

  • המסלול הנוסף על הכנסות מדמי שכירות הוא פטור עד לתקרה של 5,030 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2016). אם סך ההכנסות משכירות עולה על התקרה הפטור קטן בהתאמה. לכל לקוחותינו אשר יש להם הכנסה חודשית משכירות הגבוהה מהתקרה (5,030 ש"ח בחודש, נכון לשנת 2016), מומלץ להעביר למשרדנו את נתוני ההכנסות משכירות לדירות מגורים עד ליום 18 בינואר 2017 על מנת שנוכל לבדוק את המסלול האופטימלי.

4. הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות עצמאיים ושכירים
 

4.1 קופות גמל

הפקדות לקופות גמל עבור עצמאי:

החל משנת המס 2008 לא ניתן להפקיד עוד לקופות גמל הונית ויש להפקיד בקופות במסלול קצבתי (כלומר הכסף יתקבל בעתיד כקצבה בלבד). 

על מנת להנות מההטבה המקסימלית (ניכוי וזיכוי) יש צורך בהפרשה בשיעור של 16% מההכנסה עד תקרת ההכנסה המזכה: 208,800 ש"ח, כלומר הפרשה מרבית של 33,408 ש"ח בשנה.  

הערה: הנתונים מתייחסים לעצמאי בלבד. לגבי עצמאי שהינו גם שכיר או שכיר בלבד ניתן לפנות למשרדנו לקבלת נתונים מעודכנים. יש להעביר למשרדנו תלוש שכר אחרון עם נתוני שכר והפקדות מצטברים וכן נתוני ההכנסות כעצמאי על מנת שנוכל לבצע את החישוב של ההפקדה המאופטימלית.

הפקדות לקופות גמל עבור בעלי שליטה: 

ניתן להפקיד לקצבה עבור בעל שליטה כמו לשכיר רגיל וההפקדה תהיה מוכרת במס בחברה. כלומר ניתן יהיה להפריש עד 7.5% מהשכר שעד 23,660 ש"ח בחודש מבלי לחייב את בעל השליטה במס בגין ההפרשה. 

ההפרשה השנתית לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת כהוצאה לחברה בשנת 2016 מוגבלת לסך של 12,230 ש"ח בשנה.

4.2 קרן השתלמות

עצמאי:

על מנת להנות המההטבה המקסימלית יש צורך בהפרשה בשיעור 7% מההכנסה עד תקרה של 261,000 ש"ח כלומר, ההפרשה המרבית הינה בסך 18,270 ש"ח . הניכוי המירבי אותו יקבל העצמאי הינו בסך 11,745 ש"ח .

שכיר בעל שליטה: 

שיעור ההפקדה המותר בניכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות לבעל שליטה הוא 4.5%, אולם יש להפקיד לפחות 6% ומומלץ להפקיד 7.5% חלק המעביד (יחד עם 2.5% חלק העובד) כמו לשכיר רגיל (הפקדה מרבית של 14,140 ש"ח ). 

תקרת השכר לקרן השתלמות בשנת 2016 לבעלי שליטה הינה 188,544 ש"ח בשנה.

שכיר בעל שליטה ועצמאי:

שכיר בעל שליטה שיש לו הכנסה גם כעצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות כעצמאי גם אם הוא מנצל את כל התקרה של ההפקדה המותרת כשכיר בעל שליטה. בחישוב התקרה לתשלום כעצמאי – המשכורת לקרן השתלמות כשכיר יורדת מתקרת ההכנסה לקרן השתלמות כעצמאי.

לאור מורכבות נושא ההפקדה לקצבה, גמל והשתלמות ניתן לפנות למשרדנו לאימות הסכומים המותרים להפקדה.

5. לקראת תחילת שנת 2017 יש להתייעץ עם משרדנו האם יחולו עליך שינויים בספרי הנהלת החשבונות שעליך יהיה לנהל בשנת 2017 בהתאם למחזור ולמספר העובדים.

6. נוהל גילוי מרצון 
ביום 7 בספטמבר 2014 פורסם נוהל גילוי מרצון של עבירות על חוקי המס. ניתן להגיש גילוי מרצון עד ליום 31 בדצמבר 2016. ראה חוזר נפרד בעניין, אם זה חל עליך הרי לאור לוחות הזמנים הקצרים יש לפנות למשרדנו באופן בהול.

bottom of page