top of page

חוזר קופה מרכזית לפיצויים

ביום 11 ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים חוזר מספר 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים. מטרת החוזר הינה להסדיר ולקבוע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים.

 

רקע 
בשנת 2008 פורסם תיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל אשר אסר הפקדות לקופות מרכזיות לפיצויים לעובדים שלא הופקדו עבורם כספים לקופה מרכזית לפיצויים עד ל- 31.12.2007 ואסר לחלוטין הפקדות לקופה מרכזית לפיצויים לכל העובדים החל משנת 2011. משמעות הדבר היא כי החל משנת 2011 לא מבוצעת כלל הפקדות לקופה מרכזית לפיצויים וכי לכל עובד ישנה קופה אישית לפיצויים המנוהלת על שמו, ובקופות המרכזיות לפיצויים נותרו יתרות ישנן יתרות צבורות שנשלטות על ידי המעביד. 

 

בהתאם לחוזר 4/2017 שפורסם המעסיק נדרש לבחון נכון לתום שנת 2016 את זכויות העובדים אשר תקופת העסקתם החלה לפני ה 31.12.2007 בקופה המרכזית לפיצויים בשני מישורים:

  1. לבחון האם קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי פיצויים של מי מהעובדים אשר נכללו ברשימת העובדים של המעסיק ב- 31.12.2007 או קודם לכן. לעניין זה יש לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק. במידה וישנה תביעה שכזו יש לייעד סכום בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו (להלן: "הסכום במחלוקת").

  2. לבחון את חבות פיצויים, למעט הסכום במחלוקת, לכלל עובדי המעסיק (לרבות בעלי שליטה עד התקרה שבסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה), אשר היו מועסקים ב- 31.12.2007 בניכוי היתרות אשר עומדות לאותם עובדים במרכיב הפיצויים בקופות האישיות המנוהלות על שמם (להלן: "סכום לעובדי 2007").

הייתה היתרה בקופה המרכזית לפיצויים גבוהה ביותר מ- 10% מהסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007 יראו את סכום ההפרש כסכום עודף (להלן: "העודף בקופה המרכזית") ויחלו לגביו ההוראות הבאות:

  1. העודף בקופה המרכזית יועבר מהקופה המרכזית למעסיק על מנת לממן את ההפקדות השוטפות במרכיב הפיצויים בקופות הגמל של כל עובדי המעסיק ללא תלות במועד תחילת העסקתם, ההעברה מהקופה המרכזית לפיצויים למעסיק תבוצע רק לאחר שבוצעו ההפקדות השוטפות.

  2. במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לפיצויים לטובת ההפקדות השוטפות לא תותר למעסיק הוצאה לתשלום מרכיב הפיצויים לקופות הגמל של כל העובדים בהתאם לסעיף 17(5) לפקודת מס הכנסה עד לגובה העודף שלא נוצל בקופה המרכזית לפיצויים. 

    עבור מעסיק שהוא מלכ"ר שלא ניצל את העודף בקופה המרכזית לפיצויים לטובת ההפקדות השוטפות, ההפקדות השוטפות יהיו חייבת במס עודפות בשיעור 90% עד לגובה העודף שלא נוצל בקופת הפיצויים.

  3. בדיקת קיום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ומשיכתו לצורך מימון ההפקדות השוטפות למרכיב הפיצויים בקופות הגמל כאמור לעיל תעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת. המשיכה תבוצע על ידי מתן הוראה לקופה המרכזית לפיצויים ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית לפיצויים אישור רואה חשבון של המעסיק או אישור עורך הדין של המעסיק בדבר העודף בקופה המרכזית לפיצויים ובדבר גובה ההפקדות השוטפות שביצע המעסיק.
     

עבור בעלי קופות מרכזיות לפיצויים שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה המרכזית לפיצויים כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018 וזאת על אף שלא נמשכו כספים מהקופה המרכזית על ידי המעסיק. החל מיום 1.1.2009, על ריבית ורווחים אחרים הנצברים בקופה המרכזית לפיצויים יחולו שיעורי המס והוראות ניכוי המס במקור.
 

העברת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים למעביד או לחליף של המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק תעשה רק אם כל תביעות העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו וניתנה על כך החלטה שיפוטית ובהתאם לתקנון הקופה.


בנוסף לאמור לעיל דן החוזר בהסדרת הבעלות בקופות המרכזיות לפיצויים במקרה של העברת עובדים בין מעסיקים ובמקרה של מיזוג או מכירת פעילות.


צוות משרדנו עומד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא ולצורך בחינת העודף בקופה המרכזית לפיצויים ומשיכתו מהקופה.

bottom of page