top of page

חוזר לבעלי שליטה- דצמבר 2018

בהמשך לחוזר משרדנו מיום 17 באוגוסט 2017 (להלן: "חוזר בעלי שליטה") המצורף בזאת והנחייה נוספת שהוצאנו בנושא מיום 18 בדצמבר 2017 ובהתאם לשינויי חקיקה מיום ביום 29 בדצמבר 2016 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז- 2016 (להלן: "החוק") אנו מבקשים התייחסותכם המיידית לנושאים הבאים:

1. יתרות חובה בכרטיס חו"ז בעל שליטה

בהמשך לסעיף 2 לחוזר בעלי שליטה, בעל מניות מהותי שיתרת החובה שלו ליום 31 בדצמבר 2017 עלתה על 100,000 ₪ יוכל להשיבה לחברה (או להקטינה מתחת ל-100,000 ₪) ללא חיוב במס עד ליום 31 בדצמבר 2018. אם לא תוחזר היתרה עד למועד זה, או שבעל המניות ימשוך את היתרה מחדש תוך שנתיים (למעט משיכה חד פעמית שתוחזר תוך 60 ימים) יהיה חיוב במס וכל היתרה לסוף שנת 2017 תחויב כדיבידנד או כמשכורת לבעל השליטה, בהתאם לכללים המפורטים בחוזר בעלי שליטה ובהנחייתנו.

הנ"ל תקף גם ליתרות חובה מעל 100,000 ₪ ליום 31 בדצמבר 2016 שטרם הושבו לחברה עד ליום 31 בדצמבר 2017 ולכן בעת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 2017 יהיה חיוב במס של בעל השליטה.

בכדי שנוכל לבדוק זאת עבורך, ולמנוע מצב בו ליום 31 בדצמבר 2018 לא הוחזרה היתרה לסוף שנת 2017 או שנוצרה יתרה חדשה בשנת 2018 שעלתה על 100,000 ₪ ונותרה נכון ליום 31 בדצמבר 2018, נבקשך להעביר למשרדנו עד ליום 14 בדצמבר 2018 מאזן בוחן של החברה נכון לסוף אוקטובר ואת כרטיס חו"ז בעל שליטה לאותו מועד בפורמט אקסל.

הערה- גם אם היתרה בכרטיס אינה עולה על 100,000 ₪ נכון לסוף אוקטובר 2018 וידוע לך/למנהל החשבונות על משיכות אישיות שבוצעו מהחברה ויתואמו בביקורת ולא נרשמו כנגד חשבונך (כגון נסיעות פרטיות לחו"ל ששולמו על חשבון החברה, מסעדות וכו') אנא עדכן אותנו כי משיכות אלו בתוספת ריבית רעיונית על יתרת החובה יכולות להכריע את הכף.

2. עמידה בתנאי חלוקת הדיבדנד המוטב

אם חולק לך בשנת 2017 דיבידנד מוטב בשיעור מס של 25% במקום 30%/33%, כמוסבר בסעיף 1 לחוזר בעלי שליטה, ובנספח משרדנו שהועבר אליך בסוף שנת 2017, היה עליך לשמור על ממוצע סכום תשלומים ששולמו לך על ידי החברה (משכורת, דמי ניהול וכו' למעט דיבידנד), במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו- 2016 גם בכל אחת מהשנים 2019-2017.

לצורך בדיקת עמידה בתנאי לשנת 2018 ו-2017 נודה עבור קבלת תלושי שכר לחודשים נובמבר 2018 ודצמבר 2017 עד ליום 14 בדצמבר 2018. 

לאחר הבדיקה אנו נעדכן האם נדרש לבצע הגדלת שכר בשנת 2018 בכדי לעמוד בתנאי.

מודגש בזאת כי הפרת מי מתנאי הדיבידנד המוטב הנ"ל גוררת את שלילת ההטבה המשמעותית של כ-8% ממנה נהנת בחלוקת הדיבידנד המוטב.

3. פיצויים לבעלי שליטה

ניתן להפריש פיצויים לבעל שליטה עד לסך של 12,230 ₪ בשנה. סכום זה ייחשב כהוצאה מוכרת לצרכי מס בחברה ולכן אם טרם ביצעתם הפקדה לשנת 2018 אנו ממליצים להפריש זאת במשכורת דצמבר 2018.

ניתן להשלים הפרשה לפיצויים לבעל שליטה באופן רטרואקטיבי מיום הקמת החברה ועד היום. סכום ההפרשה ייחשב כהוצאה מוכרת לצורכי מס בחברה ובעת המשיכה על ידי בעל השליטה, בהתאם לתנאים בחוק, יהיה פטור ממס כולו או חלקו. לצורך חישוב ההפרשה ייבדק מה גובה העתודה ומנגד מה גובה הייעודה (הפקדות בקופת הפיצויים של בעל השליטה), וניתן יהיה להפריש 1/3 על החוסר בהפרשות קודמות או 20% מהייעודה. לצורך הבדיקה, יש להעביר למשרדנו חישוב ההפרש נכון לסוף שנת 2018 וכן, אישורי הפקדות מצטברים מקופת הפיצויים של בעל השליטה.

bottom of page