top of page

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה

 

מצורף המתווה שאושר למענק לעסקים בעד הוצאות קבועות:
הנושא הינו מורכב ולכן אנו ממליצים לפנות אלינו במידת הצורך להבנה טובה יותר של הזכאות וגובה המענק.
מלכ"ר זכאי לקבל את המענק, כאשר שליש לפחות מההכנסות שלו הם ממכירת שירותים או מוצרים. תנאי נוסף הוא כאשר עיקר הכנסתו בשנת 2018 שלא מתמיכות ותרומות הינה ממכירת שירותים או מוצרים.

נדגיש כי אין קשר בין המענק לעצמאים למענק לעסקים וניתן לקבל את שניהם (ראו הרחבה בתחתית החוזר).

את הבקשה יש להגיש עד ה-10.08.2020, והיא תתאפשר בהגשת טופס מקוון החל מה- 12.5.2020.

ניתן להגישה בלינק המצורף:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

 

מוצע להתייעץ עם צוות משרדנו ולקבל סיוע בהגשת הבקשה באתר, ויש לפנות ליוחאי זאב ממשרדנו.

תנאי הזכאות הינם:

 1. אחוז הפגיעה במחזור ההכנסות עלה על 25% בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת החודשים מרץ ואפריל 2019.

 2. עבור חברה שמחזור ההכנסות שלה לשנת 2019 עלה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 20,000,000 ש''ח, לעצמאי המחזור המינימלי עולה על 300,000 ₪.

 3. הספרים של העסק קבילים.

 4. הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ בשנת 2019.

התקרה המקסימלית של המענק היא 400,000 ₪, המענק תלוי במספר גורמים:
 1. היקף ושיעור ירידת המחזור בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת אותם החודשים בשנת 2019. 

 2. מחזור העסקאות המדווח לשנת 2019.

 3. תשומות שוטפות שדווחו למע"מ בשנת 2019.

 4. סכום הוצאות השכר שנחסכו לעסק. לפי חישוב של ממוצע השכר החודשי שחייב בביטוח לאומי ל-3 החודשים הקודמים עבור העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת, כפול 1.25 חלקי מספר החודשים שהעובדים יהיו בחל"ת. 

סכום המענק לפי מדרגות החזרי ההכנסות:

מ- 18,000 ועד 300,000 סכום המענק יהיה:

 1.  700 ₪  לחברות עם מחזור עד 100,000 ₪. 

 2. 1,875 ₪  לחברות עם מחזור עד 200,000 ₪. 

 3. 3,025 ₪  לחברות עם מחזור עד 300,000 ₪. 

לחברות או עצמאיים שמחזור הוא בין 300,000 ₪  ועד ל- 1,500,000 ₪ :

 1. ירידה של בין 25% ל- 40% מהמחזור –מענק בגובה 3% מהמחזור. 

 2. ירידה של בין 40% ל- 60% מהמחזור –מענק בגובה 6% מהמחזור. 

 3. ירידה של בין 60% ל- 80% מהמחזור –מענק בגובה 10.5% מהמחזור. 

 4. ירידה של מעל 80% מהמחזור –מענק בגובה 15% מהמחזור. 

לחברות ועצמאיים שמחזורם הינו בין 1,500,000 ₪ ועד ל- 20,000,000 ₪:

1. סכום המענק יחושב לפי מכפלת מחזור העסקים בחודש מרץ-אפריל 2019 במקדם השתתפות הוצאות קבועות (כפי שיפורט בסעיף ג) ובמקדם הכפלה (כפי שיפורט בסעיף ב). 
מקדמי ההכפלה הינם:

 • ירידה של בין 25% ל- 40% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 10% מהמחזור. 

 • ירידה של בין 40% ל- 60% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 20% מהמחזור. 

 • ירידה של בין 60% ל- 80% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 35% מהמחזור. 

 • ירידה של מעל 80% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 50% מהמחזור.

​​

2. מקדם השתתפות הוצאות קבועות יקבע לפי הנוסחה הבאה (בכל מקרה מקדם ההשתתפות מוגבל לתקרה של 30%):

hebrew.jpg

3. במקרה זה בחר משרד האוצר להגדיל את סכום המענק לפי יעילות עסקית שמתבטאת בשיעורי תשומות שוטפים נמוכים בהשוואה למחזור וכן בהמשך העסקתם של עובדים. 

להלן טבלה לסיכום התנאים:

אין צורך לצרף מסמכים להגשת הבקשה, למעט מקרים חריגים, אלא רק למלא את הפרטים המצוינים בטופס הבקשה המקוון.

מענק עבור מלכ"רים:

מלכ"רים יהיו זכאים למענק אם עומדים בתנאים אלו:

 1. שליש לפחות מההכנסה בשנת 2018, כפי שדווחה בדוח הכספי, לא הייתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מתמיכה מאת רשות מקומית, או מתרומות.

 2. עיקר ההכנסה בשנת 2018 כפי שדווחה בדוח הכספי, שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

 

אם המלכ"ר הינו זכאי למענק, יהיה עליו להגיש את המסמכים הבאים:

 1. מחזור לחודשים מרץ-אפריל 2019 ומחזור לחודשים מרץ-אפריל 2020 ממכירת שירותים או מוצרים. 

 2. סך התשומות השוטפות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.

 3. מחזור העסקאות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.

 4. דו"ח כספי לשנת 2018.

 5. אישור רואה חשבון בגין הנתונים המופיעים לעיל.

משרדנו יערוך בדיקה ראשונית אם למלכ"רים המיוצגים על ידי משרדנו קיימת זכאות למענק הנ"ל, ובמידה והתשובה תהיה חיובית, נפנה אליכם בעניין להכנת הבקשה למענק.

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724. 

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה

 

מצורף המתווה שאושר למענק לעסקים בעד הוצאות קבועות:
הנושא הינו מורכב ולכן אנו ממליצים לפנות אלינו במידת הצורך להבנה טובה יותר של הזכאות וגובה המענק.
מלכ"ר זכאי לקבל את המענק, כאשר שליש לפחות מההכנסות שלו הם ממכירת שירותים או מוצרים. תנאי נוסף הוא כאשר עיקר הכנסתו בשנת 2018 שלא מתמיכות ותרומות הינה ממכירת שירותים או מוצרים.

נדגיש כי אין קשר בין המענק לעצמאים למענק לעסקים וניתן לקבל את שניהם (ראו הרחבה בתחתית החוזר).

את הבקשה יש להגיש עד ה-10.08.2020, והיא תתאפשר בהגשת טופס מקוון החל מה- 12.5.2020.

ניתן להגישה בלינק המצורף:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

 

מוצע להתייעץ עם צוות משרדנו ולקבל סיוע בהגשת הבקשה באתר, ויש לפנות ליוחאי זאב ממשרדנו.

תנאי הזכאות הינם:

 1. אחוז הפגיעה במחזור ההכנסות עלה על 25% בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת החודשים מרץ ואפריל 2019.

 2. עבור חברה שמחזור ההכנסות שלה לשנת 2019 עלה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 20,000,000 ש''ח, לעצמאי המחזור המינימלי עולה על 300,000 ₪.

 3. הספרים של העסק קבילים.

 4. הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ בשנת 2019.

התקרה המקסימלית של המענק היא 400,000 ₪, המענק תלוי במספר גורמים:
 1. היקף ושיעור ירידת המחזור בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת אותם החודשים בשנת 2019. 

 2. מחזור העסקאות המדווח לשנת 2019.

 3. תשומות שוטפות שדווחו למע"מ בשנת 2019.

 4. סכום הוצאות השכר שנחסכו לעסק. לפי חישוב של ממוצע השכר החודשי שחייב בביטוח לאומי ל-3 החודשים הקודמים עבור העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת, כפול 1.25 חלקי מספר החודשים שהעובדים יהיו בחל"ת. 

סכום המענק לפי מדרגות החזרי ההכנסות:

מ- 18,000 ועד 300,000 סכום המענק יהיה:

 1.  700 ₪  לחברות עם מחזור עד 100,000 ₪. 

 2. 1,875 ₪  לחברות עם מחזור עד 200,000 ₪. 

 3. 3,025 ₪  לחברות עם מחזור עד 300,000 ₪. 

לחברות או עצמאיים שמחזור הוא בין 300,000 ₪  ועד ל- 1,500,000 ₪ :

 1. ירידה של בין 25% ל- 40% מהמחזור –מענק בגובה 3% מהמחזור. 

 2. ירידה של בין 40% ל- 60% מהמחזור –מענק בגובה 6% מהמחזור. 

 3. ירידה של בין 60% ל- 80% מהמחזור –מענק בגובה 10.5% מהמחזור. 

 4. ירידה של מעל 80% מהמחזור –מענק בגובה 15% מהמחזור. 

לחברות ועצמאיים שמחזורם הינו בין 1,500,000 ₪ ועד ל- 20,000,000 ₪:

1. סכום המענק יחושב לפי מכפלת מחזור העסקים בחודש מרץ-אפריל 2019 במקדם השתתפות הוצאות קבועות (כפי שיפורט בסעיף ג) ובמקדם הכפלה (כפי שיפורט בסעיף ב). 
מקדמי ההכפלה הינם:

 • ירידה של בין 25% ל- 40% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 10% מהמחזור. 

 • ירידה של בין 40% ל- 60% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 20% מהמחזור. 

 • ירידה של בין 60% ל- 80% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 35% מהמחזור. 

 • ירידה של מעל 80% מהמחזור – מענק הכפלה בגובה 50% מהמחזור.

​​

2. מקדם השתתפות הוצאות קבועות יקבע לפי הנוסחה הבאה (בכל מקרה מקדם ההשתתפות מוגבל לתקרה של 30%):

hebrew.jpg

3. במקרה זה בחר משרד האוצר להגדיל את סכום המענק לפי יעילות עסקית שמתבטאת בשיעורי תשומות שוטפים נמוכים בהשוואה למחזור וכן בהמשך העסקתם של עובדים. 

להלן טבלה לסיכום התנאים:

אין צורך לצרף מסמכים להגשת הבקשה, למעט מקרים חריגים, אלא רק למלא את הפרטים המצוינים בטופס הבקשה המקוון.

bottom of page