top of page

 פתיחת עסק

כבעל עסק חדש עליך לפתוח תיקים ברשויות המס שונות הקיימות בישראל. פתיחת התיקים אינו תהליך מסובך וניתן לבצע אותו במהירות וללא התעסקות בבירוקרטיה מיותרת. רשויות המס לעניין הקמת עסק הן מע"מ (מס ערך מוסף), מס הכנסה וביטוח לאומי. אנו נבחן ונציג בבירור את ההליך הנדרש לפתיחת תיקים של עצמאי ופתיחת תיקים של חברה בע"מ ונבצע בפועל את פתיחת התיקים.

הליך פתיחת תיק עסק עצמאי (יחיד או שותפות) בישראל:

פתיחת תיק עסק יחיד (עוסק פטור או עוסק מורשה) ותיק שותפות מחייבים רישום ודיווח לשלוש רשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

מס ערך מוסף:

ראשית יש להירשם כעוסק במשרד המע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית של העוסק.

 

לצורך ביצוע הרישום יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו.

 2. תעודת זהות (במידה ומדובר בשותפות יש להמציא תעודות זהות של כל השותפים). במידה והשותפות נרשמה כשותפות רשומה יש להמציא תעודת רישום מרשם השותפויות.

 3. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

 4. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר מדובר בחשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על בן הזוג להגיע למשרד המע"מ בעת הגשת המסמכים ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון הבנק המשותף.

 5. מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו שיתכן וידרשו לצורך הרישום.

 

לאחר הגשת המסמכים ובתום הליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית ותשלח תעודת עוסק מורשה מקורית באמצעות הדואר. 

לאחר הרישום יקבע האם העוסק מחויב בדיווח אחת לחודש או אחת לחודשיים (בהתאם למחזור העסקאות החזוי, מחזור חזוי מעל 1,500,000 ש"ח מחייב דיווח חד חודשי ודיווח מקוון) ויונפקו טופסי דיווח לתשלום מע"מ. במידה והעוסק מעוניין הוא יהיה זכאי לקבלת קוד משתמש וסיסמא לצורך דיווח ותשלום באמצעות האינטרנט.

 

שותפות:

במידה ומדובר בשותפות של מספר אנשים יש הבדלים מסוימים במסמכים אשר אמורים להיות מוגשים: מילוי טופס 821א בנוסף לטופס 821, תעודות זהות של כל השותפים, אסמכתא על קיום חשבון בנק של השותפות, אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם אכן בוצע רישום) ויש למנות נציג אחד אשר יהיה אחראי מטעם השותפים על הפעילות הנוגעת למע"מ.

 

עוסק פטור:

כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק הינו נמוך מ"הסכום הקובע" כפי שנקבע בחוק מס ערך מוסף (הסכום מתעדכן אחת לתקופה ונכון לינואר 2017 הוא עומד על סך של 99,006 ₪) העוסק יסווג כ"עוסק פטור".

עוסק פטור אינו נדרש דיווחים חודשיים/דו חודשיים ומתשלום מע"מ. במקום זאת על עוסק פטור להגיש אחת לשנה (עד 31 בינואר), הצהרה על מחזור עסקאות בשנה החולפת.

בנוסף עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא אך ורק קבלות בגין העסקאות שביצע ואינו רשאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוציאו עבורו.

במידה ומחזור העסקאות השנתי הסופי עלה על "הסכום הקובע" יש לפנות למשרד המע"מ ולשנות את הסיווג מעוסק פטור לעוסק מורשה.

 

על אף האמור לעיל, מקצועות המנויים בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) מחויבים להירשם כעוסק מורשה ללא קשר למחזור ההכנסות שלהם.

להלן רשימת עסקים לדוגמא המחויבים להירשם כעוסק מורשה:

אדריכלים, מהנדסים, רופאים, פסיכולוגים, רואי חשבון, סוכני ביטוח, עורכי דין וכ"ו.

 

שאר העוסקים שלא הוגדרו כעוסק פטור יוגדרו כעוסק מורשה.

  

מס הכנסה:

במועד תחילת העיסוק של העסק (כלומר המועד שבו התחילה הפעילות העסקית) יש להודיע בכתב באמצעות טופס 5329 (מצורף למאמר זה) לפקיד השומה באזור שבו מתנהל העסק על פתיחת העסק ולפרט את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק, ומספר העוסק במע"מ.

 

לאחר הרישום במס הכנסה תצא דרישה למקדמות חד או דו חודשית. מקדמות המס נקבעות או כאחוז מסוים מהמחזור או כסכום קבוע חודשי. רשויות המס ישלחו פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור. בסוף שנה יקוזז מחבות המס סכום המקדמות ששולם במהלך השנה וסכום הניכויים במקור שנוכו.

 

העסקת עובדים:

במידה ומועסקים עובדים במסגרת העסק יש להקפיד על פתיחת תיק ניכויים אצל פקיד השומה באזור שבו מתנהל העסק ועל דיווחים שוטפים בגין השכר והתשלומים ששולמו כולל העברת ניכוי המס במקור.

 

ביטוח לאומי:

לפני תחילת הפעילות של העסק יש להירשם בביטוח לאומי בסניף הקרוב למקום המגורים. הרישום מתבצע באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי (מצורף למאמר זה) אשר אותו יש להגיש לביטוח לאומי.

לאחר הרישום ישלחו לעוסק פנקסי מקדמות לצורך תשלום ביטוח לאומי. הסכום לתשלום יחושב בהתאם להכנסה השנתית המשוערת שיפרט העוסק בעת מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי.

 

דגשים נוספים:

בנוסף להליכי הרישום שפורטו במאמר, מחויב כל עוסק לוודא כי הוא מנהל את הספרים והדיווחים המפורטים:

 1. ניהול ספרי חשבונות – על כל עוסק להקפיד על מילוי הוראות ניהול פנקסי חשבונות ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתקופה של 7 שנים.

 2. תשלום מקדמות מס הכנסה ומע"מ – כל עוסק אשר נדרש לכך מחויב להקפיד על תשלום במועד של מקדמות מס הכנסה ומע"מ.

 3. הגשת דו"ח שנתי – שנת המס מתחילה ביום 1 בינואר ומסתיימת ביום 31 בדצמבר. על כל עוסק יש חובה להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס שהסתיימה לא יאוחר מיום 30 באפריל לאחר תום שנת המס (במידה והעוסק מיוצג על ידי מייצג יש זמנים שונים להגשת הדוחות כי המייצגים עובדים בהתאם למכסות הגשה של דוחות).

 4. ייצוג – כל עוסק רשאי להיות מיוצג על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בפני רשויות המס.

הליך פתיחת תיקי חברה בע"מ בישראל:

פתיחת תיק חברה בישראל מחייבת רישום ודיווח לשלוש רשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

מס ערך מוסף:

הליך רישום:

לאחר פתיחת תיק החברה ברשם החברות יש להירשם כחברה במשרד המע"מ האזורי הקרוב למקום החברה או הפעילות העסקית לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית של החברה.

לצורך ביצוע הרישום יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס 821 חתום ומלא על כל פרטיו.

 2. תעודת התאגדות של החברה.

 3. צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.

 4. אסמכתא על קיום חשבון בנק של החברה או צילום מחאה מבוטלת.

 5. פרוטוקול מינוי מנהלים ומורשי חתימה.

 6. תקנון החברה.

 7. חותמת החברה.

 8. פרטי מנהלי החברה

 9. מסמכים נוספים המעידים על הקמת החברה ופעילותה שיתכן וידרשו לצורך הרישום.

 

לאחר הגשת המסמכים ובתום הליך הרישום תונפק תעודת עוסק מורשה זמנית ותשלח תעודת עוסק מורשה מקורית באמצעות הדואר. מספר עוסק מורשה הוא מספר ח.פ. של החברה.

 

מס הכנסה:

במועד תחילת העיסוק של החברה (כלומר המועד שבו התחילה הפעילות העסקית של החברה) יש להודיע בכתב באמצעות טופס 4436 לפקיד השומה באזור שבו מתנהלת החברה על פתיחת החברה ולפרט את הפרטים הבאים: שם התאגיד, מספר תאגיד (מספר ח.פ.), כתובת התאגיד, תיאור העיסוק, מספר הטלפון, תאריך תחילת פעילות, פרטי עובדים עבור פתיחת תיק ניכויים, פרטים על מנהלים ובעלי מניות ופרטי מייצג (רו"ח, עו"ד, אחר).

לאחר הרישום במס הכנסה יקבע האם החברה מחויבת דיווח אחת לחודש או חודשיים ויונפקו טפסי דיווח לתשלום מקדמות מס הכנסה. מקדמות המס נקבעות כאחוז מסוים מהמחזור והן ניתנות לשינוי בהתאם לשינויים במחזור או בענף. בנוסף רשויות המס ישלחו פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור והחברה תידרש לשלם מקדמות בשל הוצאות עודפות (הוצאות לא מוכרות) מדי חודש. בסוף שנה יקוזז מחבות המס סכום המקדמות ששולם במהלך השנה, סכום הניכויים במקור שנוכו וסכום המקדמות בשל ההוצאות העודפות.

העסקת עובדים:

במידה ומועסקים עובדים בחברה יש להקפיד על פתיחת תיק ניכויים אצל פקיד השומה באזור שבו מתנהל העסק (במסגרת פתיחת תיק במס הכנסה) ועל דיווחים שוטפים בגין השכר והתשלומים ששולמו כולל העברת ניכוי המס במקור.

 

ביטוח לאומי:

אין צורך לפתוח תיק במוסד לביטוח לאומי. רישום תיק ניכויים בביטוח לאומי יתבצע באופן אוטומטי לאחר פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה.

 

דגשים נוספים:

בנוסף להליכי הרישום שפורטו במאמר, מחויבת כל חברה לוודא כי היא מנהלת את הספרים והדיווחים המפורטים:

 1. ניהול ספרי חשבונות – על כל חברה להקפיד על מילוי הוראות ניהול פנקסי חשבונות ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתקופה של 7 שנים.

 2. תשלום מקדמות מס הכנסה ומע"מ – כל חברה אשר נדרשת לכך מחויבת להקפיד על תשלום במועד של מקדמות מס הכנסה ומע"מ.

 3. הגשת דו"ח שנתי – שנת המס מתחילה ביום 1 בינואר ומסתיימת ביום 31 בדצמבר. על כל עוסק יש חובה להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס שהסתיימה לא יאוחר מיום 30 באפריל לאחר תום שנת המס (במידה והעוסק מיוצג על ידי מייצג יש זמנים שונים להגשת הדוחות כי המייצגים עובדים בהתאם למכסות הגשה של דוחות).

 4. ייצוג – כל עוסק רשאי להיות מיוצג על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בפני רשויות המס.

 5. דיווח שנתי לרשם החברות.

טקסט לא מוצג בעברית

.צרו איתנו קשר

.צרו איתנו קשר

bottom of page