top of page

 ביקורת פנימית וחקירתית

ביקורת פנימית  

ביקורת פנימית הינה אחד הכלים הניהוליים החשובים ביותר בארגון. מטרת הביקורת הפנימית היא מיפוי הפחתת סיכונים ושיפור הבקרות הניהוליות, במטרה לעמוד ביעדים שהציבה הנהלת הארגון. 

ניתוח והבנת הממצאים שעלו בסקר הסיכונים והצעות לשיפור הבקרות הניהוליות נועדו בראש ובראשונה לוודא כי הפעולות המתבצעות בארגון נעשות על פי הנהלים ובהתאם לחוק, ובנוסף מטרתם להבטיח כי הארגון פועל באופן יעיל, נכון ומוסרי.

הבקרות הניהוליות כוללות: 

  • קביעת מדיניות 

  • קביעת נהלים ועדכונם 

  • קביעת תהליכי בקרה 

  • חלוקת אחריות וסמכות 

  • יצירת מערכת של איזונים ובלמים 

  • יצירת מערכת דיווח 

  • קביעת התרבות הארגונית 


משרדנו מתמחה ביישום מסקנות ועדת גושן (ISOX) בחברות ציבוריות, הכולל תיחום של כלל הבקרות הפנימיות המהותיות בחברה ובדיקת האפקטיביות של בקרות אלו. 

ביקורת חקירתית 

הביקורת החקירתית כוללת ניתוח יסודי של הרשומות הפיננסיות של הארגון תוך התייחסות לאירועים חריגים במטרה למנוע, לאתר ולכמת מעשי הונאה ותרמית.

בנוסף כוללת: מניעה, איתור וכימות של מעשי הונאה ותרמית; איתור והערכת שווי של נכסים היסטוריים. ביקורת חקירתית מיועדת לגופים עסקיים, רשויות מקומיות וגורמים ממשלתיים. 


משרד כספי את כספי משמש כמבקר פנים של מוסדות לאומיים, גופים ציבוריים, מוסדות פיננסיים ומוסדות ללא כוונת רווח. כמו כן, המשרד מעניק שירותי ביקורת פנים למשרדי ממשלה. למשרד התמחות מיוחדת בביקורת פנים בנושאי שכר ויחסי עבודה והתקשרויות עם המערכת הבנקאית. בנוסף, משרד כספי את כספי מעניק שירותי ביקורת חקירתית לתאגידים ולגורמים ממשלתיים. המשרד שימש כמבקר של בנק המזרחי בע"מ מטעם ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה. 
המשרד מבצע ביקורת חקירתית ברשויות מקומיות מטעם משרד הפנים.

bottom of page