top of page

פעימה רביעית- מענק לעידוד תעסוקה

 

במסגרת המענקים בעת משבר הקורונה, הממשלה אישרה השבוע את הפעימה הרביעית- מענק לעידוד תעסוקה.

המענק יינתן עבור כל עובד שהוחזר מחל"ת וירוויח לפחות 3,300 ₪ במהלך ארבעת החודשים הקרובים שבין יוני 2020 ועד ספטמבר 2020. 

 

גובה המענק יהיה תלוי ביום חזרתו של העובד לעבודה:

 1. אם העובד חזר בין התאריכים 19.4.2020 ו- 1.6.2020, המעסיק יקבל 875 ₪ אחת לחודש (בין יוני לספטמבר), סה"כ 3,500 ₪. 

 2. אם העובד חזר במהלך חודש יוני, המעסיק יקבל 1,875 ₪ אחת לחודש (בין יוני לספטמבר), סה"כ 7,500 ₪. 

הזכאות למענק ניתנת עבור מעסיקים שעומדים בתנאים הבאים:

 1. העסק נפתח לפני ה- 29.2.2020

 2. נפתח תיק בביטוח לאומי לפני ה- 29.2.2020.

 3. למעסיק ניהול אישור ספרים כנדרש.

 4. לגבי העובד שהוצא לחל"ת:

 • הינו מעל גיל 18.

 • תושב ישראל.

 • הכנסתו של העובד מהמעסיק מוגדרת כהכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה והיא חייבת בתשלום ביטוח לאומי.

 • העובד הוצא לחל"ת באחד מן הימים שבין 1.3.2020 ועד ל- 30.4.2020.

 • העובד נרשם בלשכת שירות התעסוקה עד ליום 30.4.2020. (במידה והעובד לא נרשם, ניתן להראות הוכחות אחרות לשם הוכחת הוצאת העובד לחל"ת)

 • לא יכללו בעלי שליטה וקרוביהם, מנהל התאגיד וקרוביהם ועובדים זרים. 

 • ניתן לקבל את המענק גם עבור העסקת עובדים שנרשמו כמובטלים בלשכת התעסוקה בין הימים 1.1.2020 – 28.2.2020.

נדגיש כי ניתן לקבל את המענק גם עבור החזרת עובדים מחל"ת בחודש יולי 2020.

על המעסיק להצהיר על הנקודות הבאות בעת הגשת המענק:

 • מספר החברה ותיק הניכויים של החברה/עוסק.

 • קיומם של תנאי הזכאות למענק.

 • מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא.

 • שם העובד המזכה שבעדו מתבקש המענק ומספר הזהות שלו.

 • מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק.

 • הצהרה כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה של 3,300 ₪ לפחות והאם יועסק במשרה חלקית או מלאה.

 • הצהרה כי העובד עומד בתנאים המזכים במענק.

 • אישור בדבר פרטי חשבון בנק המופעים ברשות המיסים.

 • פרטים בדבר תוכנת השכר בה הוא עושה שימוש.

 

בתאריך 15.07.2020 יפתח שירות להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד תעסוקה באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. ניתן להגיש את הבקשות עד 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד).

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

bottom of page