top of page

 ביקורת שכר

ביקורת שכר הינו אחד התחומים המשמעותיים והמסורתיים בתחום ביקורת הפנים. סעיף השכר מהווה בדרך כלל מרכיב מרכזי בהוצאות של תאגיד (משרדי ממשלה, חברות, מלכ"רים, גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים ועוד) והינו סעיף מורכב אשר כולל הפרשות רבות, חישובים אקטואריים וכפוף לדיני עבודה רבים.

בביקורת שכר נבדק בין היתר נושא נכונות תחשיבי השכר ביחס להסכמי עבודה, בדיקת תשלומים נלווים לשכר, אי קיום עובדים פיקטיביים במערכת השכר, העברת כספים למוסדות (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות פנסיה), צבירה ודיווח חופשות, מחלות ופיצויי פרישה.

ביצוע ביקורת יזומה ע"י המעביד תגרום הקטנה ואף ביטול של הקנסות שיוטלו ע"י משרד הכלכלה ומכאן חשיבות עריכת ביקורת שכר באופן שוטף.

תחום ביקורת השכר הינו ייחודי ומשרדנו מתמחה בביקורת שכר ובעל ניסיון עשיר בתחום.

 

ביקורת הונאות שכר

במסגרת ביקורת הונאות שכר נבדקת בין היתר התאמת תלושי שכר ונלוות להסכמים אישיים או הסכמים תאגידיים, איתור תשלומים חריגים, אופן דיווח נוכחות עובדים, ניצול חופשה מחלה ופיצויים, גיוס עובדים, איתור עובדים פיקטיביים במערכת, איתור תשלומי שכר ונלוות פיקטיביים.

 

הממונה על השכר במשרד האוצר

לממונה על השכר במשרד האוצר כפופים כשמונה מאות תאגידים ורשויות במשק.

בכל שנה מוגשים לחברי הכנסת דוחות מטעם הממונה על השכר במשרד האוצר בנוגע להוצאות השכר במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים. דוחות אלו מתייחסים לרשויות מקומיות, חברות עירוניות, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים, מועצות דתיות, איגודי ערים, תאגידי בריאות ותאגידים נוספים.

באמצעותם של ארבעה משרדי ראיית חשבון חיצוניים שזכו במכרז פומבי, עורך הממונה ביקורת שכר באותם תאגידים ורשויות על מנת לוודא התנהלות תקינה על פי חוק ועל פי הסכמי עבודה בכל הקשור להוצאות השכר וזכויות העובדים. במסגרת הביקורת נבדקת עמידת הגופים בהסכמי העסקה שאושרו על ידי הממונה, איתור חריגות שכר והכנת דוח מפורט אשר משמש בסיס לתביעת השבת סכומי שכר ששולמו ביתר.

 

ביקורת שכר עובדי קבלן

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011. מטרתו של החוק כלשונו היא להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה כאשר בפועל מטרתו היא להגן על עובדי הקבלן המועסקים בענפי שמירה, ניקיון והסעדה.

חדשנותו של החוק מתבטאת בכך שחלה אחריות לאכוף את דיני העבודה גם על מזמין העבודה ולא רק על המעביד הישיר, דבר המהווה צעד חסר תקדים אשר מרחיב את האחריות בדבר שמירה על זכויות העובדים. במסגרת החוק חלה אחריות אזרחית ופלילית על מזמין העבודה והוא מחויב לנקוט באמצעים להגברת האכיפה של דיני העבודה של עובדי הקבלן.

 

לאור חשיבות נושא השכר נקבעו בחוק סמכויות הפיקוח על זכויות העובדים ומגדיר עיצומים כספיים על המעביד ועל מזמין השירות; עיצומים כספיים על המעביד יכולים לנוע בין 5,000 ש"ח ל- 35,000 ש"ח. מתוך מגמה של שקיפות, יפרסם משרד התמ"ת באתר האינטרנט שלו פרטים אודות דבר הטלת העיצום הכספי לרבות סכום העיצום, מהות ההפרה, פרטים לגבי המפר ועוד.

החוק מעודד מעסיקים ומזמיני שירות לקבל הגנה באמצעות בחינה עצמית של עמידה בדיני העבודה באמצעות בודק שכר מוסמך. 

משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בתחום של ביקורת פנימית וביקורת שכר ומבצע לאורך שנים ביקורת שכר עובדי קבלן לגופים שונים כגון משרדי ממשלה, תאגידים ומוסדות לפי חוק. הבדיקות הנעשות על ידי המשרד כוללות בדיקות של הפרשות ותשלומי סוציאליים, הסכמי עבודה ומתן שירות, נכונות חישובי השכר, עמידה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום ועוד.

ביצוע ביקורת שכר עובדי קבלן מטעם מזמין השירות מסירה אחריות פלילית ממזמין השירות אם מתגלים ליקויים בתנאי העסקה של עובדי הקבלן.

 

חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

משרדנו מבצע לאורך שנים ביקורת חקירתית מטעם משרד הפנים לעניין חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות. בתום הביקורת מוכן דוח ביקורת שלאור ממצאיו נדרשים נושאי המשרה ברשות המקומית להשיב כספים.

ביקורת שכר הינו אחד התחומים המשמעותיים והמסורתיים בתחום ביקורת הפנים. סעיף השכר מהווה בדרך כלל מרכיב מרכזי בהוצאות של תאגיד (משרדי ממשלה, חברות, מלכ"רים, גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים ועוד) והינו סעיף מורכב אשר כולל הפרשות רבות, חישובים אקטואריים וכפוף לדיני עבודה רבים.

בביקורת שכר נבדק בין היתר נושא נכונות תחשיבי השכר ביחס להסכמי עבודה, בדיקת תשלומים נלווים לשכר, אי קיום עובדים פיקטיביים במערכת השכר, העברת כספים למוסדות (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות פנסיה), צבירה ודיווח חופשות, מחלות ופיצויי פרישה.

ביצוע ביקורת יזומה ע"י המעביד תגרום הקטנה ואף ביטול של הקנסות שיוטלו ע"י משרד הכלכלה ומכאן חשיבות עריכת ביקורת שכר באופן שוטף.

תחום ביקורת השכר הינו ייחודי ומשרדנו מתמחה בביקורת שכר ובעל ניסיון עשיר בתחום.

 

ביקורת הונאות שכר

במסגרת ביקורת הונאות שכר נבדקת בין היתר התאמת תלושי שכר ונלוות להסכמים אישיים או הסכמים תאגידיים, איתור תשלומים חריגים, אופן דיווח נוכחות עובדים, ניצול חופשה מחלה ופיצויים, גיוס עובדים, איתור עובדים פיקטיביים במערכת, איתור תשלומי שכר ונלוות פיקטיביים.

 

הממונה על השכר במשרד האוצר

לממונה על השכר במשרד האוצר כפופים כשמונה מאות תאגידים ורשויות במשק.

בכל שנה מוגשים לחברי הכנסת דוחות מטעם הממונה על השכר במשרד האוצר בנוגע להוצאות השכר במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים. דוחות אלו מתייחסים לרשויות מקומיות, חברות עירוניות, חברות ממשלתיות, גופים נתמכים, מועצות דתיות, איגודי ערים, תאגידי בריאות ותאגידים נוספים.

באמצעותם של ארבעה משרדי ראיית חשבון חיצוניים שזכו במכרז פומבי, עורך הממונה ביקורת שכר באותם תאגידים ורשויות על מנת לוודא התנהלות תקינה על פי חוק ועל פי הסכמי עבודה בכל הקשור להוצאות השכר וזכויות העובדים. במסגרת הביקורת נבדקת עמידת הגופים בהסכמי העסקה שאושרו על ידי הממונה, איתור חריגות שכר והכנת דוח מפורט אשר משמש בסיס לתביעת השבת סכומי שכר ששולמו ביתר.

 

ביקורת שכר עובדי קבלן

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011. מטרתו של החוק כלשונו היא להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה כאשר בפועל מטרתו היא להגן על עובדי הקבלן המועסקים בענפי שמירה, ניקיון והסעדה.

חדשנותו של החוק מתבטאת בכך שחלה אחריות לאכוף את דיני העבודה גם על מזמין העבודה ולא רק על המעביד הישיר, דבר המהווה צעד חסר תקדים אשר מרחיב את האחריות בדבר שמירה על זכויות העובדים. במסגרת החוק חלה אחריות אזרחית ופלילית על מזמין העבודה והוא מחויב לנקוט באמצעים להגברת האכיפה של דיני העבודה של עובדי הקבלן.

 

לאור חשיבות נושא השכר נקבעו בחוק סמכויות הפיקוח על זכויות העובדים ומגדיר עיצומים כספיים על המעביד ועל מזמין השירות; עיצומים כספיים על המעביד יכולים לנוע בין 5,000 ש"ח ל- 35,000 ש"ח. מתוך מגמה של שקיפות, יפרסם משרד התמ"ת באתר האינטרנט שלו פרטים אודות דבר הטלת העיצום הכספי לרבות סכום העיצום, מהות ההפרה, פרטים לגבי המפר ועוד.

החוק מעודד מעסיקים ומזמיני שירות לקבל הגנה באמצעות בחינה עצמית של עמידה בדיני העבודה באמצעות בודק שכר מוסמך. 

משרדנו הינו בעל ניסיון עשיר בתחום של ביקורת פנימית וביקורת שכר ומבצע לאורך שנים ביקורת שכר עובדי קבלן לגופים שונים כגון משרדי ממשלה, תאגידים ומוסדות לפי חוק. הבדיקות הנעשות על ידי המשרד כוללות בדיקות של הפרשות ותשלומי סוציאליים, הסכמי עבודה ומתן שירות, נכונות חישובי השכר, עמידה בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום ועוד.

ביצוע ביקורת שכר עובדי קבלן מטעם מזמין השירות מסירה אחריות פלילית ממזמין השירות אם מתגלים ליקויים בתנאי העסקה של עובדי הקבלן.

 

חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

משרדנו מבצע לאורך שנים ביקורת חקירתית מטעם משרד הפנים לעניין חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות. בתום הביקורת מוכן דוח ביקורת שלאור ממצאיו נדרשים נושאי המשרה ברשות המקומית להשיב כספים.

bottom of page