top of page

דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2020

 

המועד החוקי להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2020 הינו עד ליום 30 ביולי 2021.

משרדנו מגיש את הדוחות לרשות המיסים לפי תוכנית אורכות מרוכזת הנפרשת על פני מספר חודשים. על מנת לאפשר לנו לעמוד בלוחות הזמנים נודה עבור קבלת החומר עד ליום 30 באפריל 2021.

 

הדגשים להכנת הדוחות השנתיים:

הרינו להזכירך כי החל משנת 2003 שונתה שיטת המס בישראל ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונלי, וישנה חבות מס על כלל הכנסות הנישום גם אם הן הופקו או נתקבלו בחו"ל, הן הכנסות אקטיביות (עסק, משכורת,קצבאות) והן הכנסות פסיביות (שכ"ד, ריבית, דיבידנד, רווחי הון מניירות ערך וכו'). כמו כן, במסגרת שינוי שיטת המיסוי ההכנסות הבאות חייבות במס: הכנסות מריבית על פקדונות, תוכניות חסכון וניירות ערך, דיבידנד, רווחי הון ממכירת ניירות ערך, הכנסות מהגרלות וכד'.


לאור כל זאת, תשומת לבך כי עליך לצרף למסמכים לצורך הכנת הדוח אישורים על ניכוי מס במקור מהכנסות אלו (טפסי 867) מכל הבנקים ומכל חברות ניהול תיקי ניירות ערך.


בהתאם להוראות רשות המיסים, חלה חובה בהגשת דוח במקרים הבאים:

 • נישום שהכנסתו ממשכורת עלתה על סך של  649,000 ₪.

 • נישום שהחזיק בשנת 2020 (אף ליום אחד) נכס או פיקדון בבנק בחו"ל ששוויו מעל 1,872,000 ₪ .

 • נישום שקיבל מענק עקב פרישה מעבודה, עקב מוות או חלק חייב במס של קיצבה שהוונה ובוצעה לגבי סכומים אלו פריסת הכנסה למספר שנות מס הכוללות את שנת המס 2020.

 • נישום בעל הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל ו/או הכנסה מקצבת חוץ ו/או הכנסה ממכירת נייר ערך (ישראלי או זר) הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, בשנת 2020 מעל 337,000 ₪.

 • נישום שהכנסותיו מדמי שכירות בשנת 2020 בשיעור מס של 10% עלו על 337,000 ₪.

 • נישום שהכנסותיו מריבית בשנת 2020 עלו על 643,000 ₪.

 • נישום שלו או לבנו מתחת לגיל 18 יש מניות בחברה זרה שאינה נסחרת בבורסה. יצוין, כי אין הגבלה של סכום והכוונה היא לכל שווי אחזקה.

 • נישום שהייתה לו הכנסות מניירות ערך (מחזור מכירות) מעל 2,522,000 ₪.

 • החל משנת 2013 יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף על הכנסות גבוהות (כאשר ההכנסה החייבת עולה על 651,600 ₪ בשנת 2020) חייב בהגשת דוח.

 

עריכת הדוח לשנת 2020 עשויה להיות מורכבת, ולחייב אותנו לבדוק חישובים וחבויות מס שחושבו על ידי הבנקים ומנהלי התיקים על כלל ההשקעות וכן לבדוק אפשרויות קיזוז הפסדים מרווחים. אם לדוגמה ההשקעות שלך נוהלו אצל מספר בנקים ומנהלי תיקים ותוך בחינת עלויות היסטוריות להשקעות, וכן להתחשב ביתרת הפסדים מועברים משנת 2019. 

כמו כן, יבדקו על ידנו חבויות המס בהתחשב במס שנוכה בחו"ל ובחבות המס לתשלום בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות שבין ישראל למדינות חוץ.

בנוסף לכך, החל משנת המס 2005 נישום שיש לו הכנסה מעסק ומחזור הכנסותיו עולה על 256,410 ₪ ידווח בנוסח אחיד על רכיבי הכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף לדוחות הרגילים שיוגשו כסידרם. דוחות אלו  יערכו  וישודרו על ידי משרדנו. 

טפסים ומסמכים הדרושים להגשת הדוח:

1. אישורים עבור שני בני הזוג:

 • טפסי 106 להכנסות משכורת. להכנסות שאינן ממשכורת טפסי 806 על ההכנסות והמס שנוכה מהן.

 • אשורי הפקדות בקופות גמל, בטוחי חיים, קרנות השתלמות לעצמאיים (של שני בני הזוג  וילדיהם עד גיל 18).

 • קבלות על תרומות.

 • אישורים לגבי זיכויים מיוחדים ממס (מגורים בישוב ספר, קרוב משפחה נטול יכולת וכו').

 • אשור על קצבאות ותגמולים מהמוסד לבטוח לאומי וקצבאות המשולמות על ידי המעביד.

 • הכנסות פטורות כגון שכר דירה למגורים.

 • תשלומים מחברות ביטוח, כולל תשלומי פיצויים ותשלומים אחרים.

 • אשורים על פצויי פרישה שנתקבלו כולל פצויים שנתקבלו בשנים האחרונות ונפרסו קדימה לרבות בשנת 2020.

 • פרוט הכנסות מחו"ל: מעסק, משכורת, שכר דירה, תמלוגים, רווח הון. 

 • הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי (הפסדי) הון על השקעות בארץ ובחו"ל, תוך פרוט עלויות היסטוריות של ההשקעות. לכל אלו יש לצרף אשורי ניכוי מס במקור (טופס 867 מכל הבנקים ומנהלי תיקים בארץ) או תשלומי מס בחו"ל ששולמו במדינת החוץ. ראוי לציין כי לדוח המוגש לרשות המיסים יצורפו מסמכים מבססים מקוריים.

2. עצמאיים בנוסף על האמור לעיל:

 • ספר תקבולים ותשלומים או ספרי הנהלת חשבונות (ממוינים לסוגי הוצאות ומסוכמים).

 • תיק תיעוד חוץ (חשבוניות הוצאות). אם במסגרת ההוצאות נכללו הוצאות עבור נסיעות עסקיות לחו"ל, יש להכין פרוט של מטרת הנסיעה, ימי שהייה בחו"ל ומסמכים נוספים המעידים על אופי הנסיעה והוצאות שהוצאו בחו"ל. 

 • תיק תיעוד הכנסות (חשבוניות הכנסות).

 • פנקסי מע"מ, מס הכנסה, בטוח לאומי ואישורים שנתיים על ניכוי  מס במקור מלקוחות.

 • צילום פוליסות ביטוח (עסק+רכב).

 • צילום חוזה שכר דירה של העסק ואישור פטור ניכוי מס במקור ממשכיר הנכס.

 • צילום רשיון רכב ובטוח חובה.

 • עלות כלי רכב ששימשו העסק לצורך חישוב הוצאות פחת (רצוי לצרף חשבונית רכישה או זיכרון דברים).

 • לוחות סילוקין להלוואות עסקיות מהבנק.

 • אשור שנתי על תשלומי ביטוח לאומי כעצמאי (השובר אמור להיות בתחילת פנקס תשלומים  לשנת 2021).

 • למעסיקים עובדים - תיק משכורות עם כל החומר השוטף להכנת משכורות (ט' 101, 102+ תלושים)+טפסים שנתיים (856+126).

 • ספר הזמנות - בהתאם לענף בו הינך עוסק.

 • כל ספר או תעוד אחר שנוהל על ידך בהתאם למחוייב לפי תקנות מס הכנסה.

 

אם הינך בעל שליטה בחברה זרה לנהול השקעותיך או עסקיך בחו"ל או אם יש לך נאמנות בחו"ל או אתה נהנה מנאמנויות בחו"ל עליך להמציא לנו כל הפרטים והמסמכים המבססים בקשר לכך.

3. מענקי סיוע בעקבות משבר הקורונה העולמי:

מענקי הקורונה לסוגיהם, לרבות מענקי תעסוקה, פטורים ממע"מ אך כן חייבים במס הכנסה (וחלקם אף חייבים בביטוח לאומי). מענקים אלו הינם חלק מההכנסה החייבת למס הכנסה ומשרדנו ידווח את המענקים שניתנו במסגרת הדוח השנתי לשנת 2020.

בדומה לשנים קודמות גם הדוחות לשנת 2020 ישודרו ישירות ממחשב משרדנו למחשב מס הכנסה, מה שיגרום לדיוק בקליטת הדוח וביצוע החזר מס מהיר.

אנו מזכירים לך כי עליך להגיש טפסי 126 ו-856 (שהם טפסי ריכוז שנתיים על העסקת עובדים וקבלני משנה) מקוונים עד ליום 31 במאי 2020. אם הטפסים טרם הוגשו יש להכינם ולהגישם בהקדם ובאופן ממוחשב למניעת הטלת קנסות. גובה הקנס בגין אי הגשת דוחות 126 ו-856 הינו 1,760 ₪ בגין כל חודש איחור.

בהזדמנות זאת אנו מזכירים לכם כי במשרדנו פועלת מחלקה למיסוי אמריקאי בראשות רו"ח ג'ף מלמד שיש לו רשיון רו"ח בארה"ב ובישראל.

צוות משרדנו עומד לרשותך, במתן הסברים וכל סיוע נדרש.

bottom of page