top of page

היערכות לקראת תום שנת המס 2017

לקראת תום שנת המס 2017, להלן דגשים של משרדנו לגבי פעולות שרצוי לבצע עד תום שנת המס:

 

1. היערכות חברות 
הערכת מס:
לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את המקדמה בגין חודש דצמבר 2017 יש להעביר למשרדנו, באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2017 על מנת לבחון את התוצאות השנתיות כדי שנבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או הקטנת מקדמה בגין חודש דצמבר 2017. אם יש צורך בהשלמת תשלומי מס נוספים ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2017 על מנת להימנע מריביות והצמדות כאמור.

תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות:
יש לתאם את ההוצאות העודפות ולשלם מקדמה בשיעור 45%. יש לשלם את כל המקדמות של הוצאות עודפות עד ליום 15 בינואר 2018 על מנת להימנע מתשלום ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.

ספירות מלאי:
יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה- 31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת בדיוק את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל- 31 בדצמבר. מומלץ לאתר מלאי מת או פגום לקראת סוף השנה על מנת לממש הפסד. 

בכל מקרה, נבקשכם ליידע את משרדנו במועד ספירת המלאי בחברתכם.

דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט:
בחודש פברואר 2014 יצא תיקון 44 לחוק מס ערך מוסף אשר הרחיב את חובת הדיווח המקוון למע"מ לשנת 2016. לפי התיקון עוסק החייב בדיווח מפורט הינו אחד מאלה:

 

1.1 עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 ₪ או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים.


1.2 עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 ₪ ונתקיים לגביו אחד מאלה:

  • הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רו"ח מבקר או מבקר אחר לפי פקודת האגודות השיתופיות.

  • הוא רשום כשותפות או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים מתקיים האמור בסעיף א' לעיל.

 

1.3 מלכ"רים אשר מחזורם השנתי עולה על 20 מיליון ש"ח.

1.4 מוסדות כספיים אשר מחזורם השנתי עולה על 4 מיליון ש"ח.

שינוי שיעור מס חברות בשנת 2018:

בשנת 2018 שיעור מס החברות ירד ב- 1% ל- 23% ולכן הקדמת הוצאות משנת 2018 לשנת 2017 ודחיית הכנסות משנת 2017 לשנת 2018 תחסוך 1% מס.


דיווח על בסיס מזומן:

למדווחים את הכנסותיהם והוצאותיהם על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2017 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שיידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים כהוצאה רק בדוח של שנת 2018.

  

2. היערכות עצמאיים

הערכת מס:

לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את המקדמה בגין חודש דצמבר 2017 יש להעביר למשרדנו באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2017 על מנת לבחון את התוצאות השנתיות ובכדי שנבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או בהקטנת מקדמות חודש דצמבר. אם יש צורך בהשלמת תשלומי מס נוספים ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2018 על מנת להימנע מריביות והצמדות כאמור.

ספירות מלאי:

יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה- 31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת בדיוק את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל- 31 בדצמבר. מומלץ לאתר מלאי מת או פגום לקראת סוף השנה על מנת לממש הפסד.
בכל מקרה, נבקשכם ליידע את משרדנו במועד ספירת המלאי בחברתכם.

תשלומי ביטוח לאומי:

חלק מתשלומי הביטוח הלאומי לעצמאי מותרים בניכוי במס הכנסה. על מנת ליהנות מהניכוי עבור תשלומי ביטוח לאומי של חודש דצמבר 2017 יש לשלם את דמי הביטוח עד ל- 31 בדצמבר 2017.

דיווח על בסיס מזומן:

לעצמאי שמדווח את הכנסותיו והוצאותיו על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2017 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים רק בדוח של שנת 2018.

 

3. הכנסות מהשכרת דירות מגורים 
 ישנם שני מסלולים חלופיים למיסוי הכנסות משכר דירה: 

  • תשלום מס בשיעור 10% מההכנסות - מי שמעוניין לבחור במסלול זה חייב לשלם את תשלומי המס בגין השכירות עד למועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה על מנת להימנע מתשלומי ריבית והצמדה. מומלץ לשלם עד ליום 31 בינואר 2018.
     

  • מסלול הפטור המתכווץ – שכר הדירה יהיה פטור ממס עד לתקרה של 5,010 ₪ לחודש (נכון לשנת 2017). ככל שההכנסה משכר דירה עולה על תקרת הפטור, תקרת הפטור תקטן בגובה הסכום שבו ההכנסה משכר דירה עולה על תקרת הפטור המקורית (5,010 ₪), סכום ההכנסות משכר דירה העולה על יתרת הפטור לאחר ההפחתה יחויב בהתאם למדרגות המס השולי.

לכל לקוחותינו אשר יש להם הכנסות חודשיות משכר דירה / דירות הגבוהות מהתקרה (5,010 ₪ בחודש), מומלץ להעביר למשרדנו את נתוני ההכנסות משכירות לדירות מגורים עד ליום 13 בינואר 2018 על מנת שנוכל לבדוק את המסלול האופטימלי.

4. הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות עצמאיים        

    ושכירים
 

4.1 קופות גמל

הפקדות לקופות גמל עבור עצמאי:

החל משנת המס 2008 לא ניתן להפקיד עוד לקופות גמל הוניות ויש להפקיד בקופות במסלול קצבתי (כלומר הכסף יתקבל בעתיד כקצבה בלבד).

על מנת ליהנות מההטבה המקסימאלית (ניכוי וזיכוי) יש צורך בהפרשה בשיעור של 16.5% מההכנסה עד תקרת ההכנסה המזכה: 206,400 ₪. כלומר, הפרשה מרבית של 34,056 ₪ בשנה.

הערה: הנתונים מתייחסים לעצמאי בלבד. לגבי עצמאי שהינו גם שכיר או שכיר בלבד ניתן לפנות למשרדנו לקבלת נתונים מעודכנים. יש להעביר למשרדנו תלוש שכר אחרון עם נתוני שכר והפקדות מצטברים וכן נתוני ההכנסות כעצמאי על מנת שנוכל לבצע החישוב של ההפקדה האופטימאלית.

חובת הפרשה לביטוח פנסיוני לעצמאי:

החל משנת 2017 חלה חובה לעצמאי להפריש לביטוח פנסיוני.

עבור חלק מההכנסה שעד מחצית השכר הממוצע במשק (58,038 ₪ לשנה בשנת 2017) שיעור ההפרשה הינו 4.55%.

עבור חלק מההכנסה שבין מחצית השכר הממוצע במשק לבין השכר הממוצע במשק (116,076 ₪ לשנה בשנת 2017) שיעור ההפרשה הינו 12.55%.

עבור חלק מההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לביטוח פנסיוני אולם ניתן לעשות כן, כמו כן ניתן להעלות את שיעורי ההפרשה כאמור לעיל. 

החל משנת 2018 יוטלו קנסות על עצמאיים אשר לא הפקידו לביטוח פנסיוני את הסכומים שנקבעו בחוק.

הפקדות לקופות גמל עבור בעלי שליטה: 

ניתן להפקיד לקצבה עבור בעל שליטה כמו לשכיר רגיל וההפקדה תהיה מוכרת במס בחברה. כלומר ניתן יהיה להפריש עד 7.5% מהשכר שעד 24,183 ₪ בחודש מבלי לחייב את בעל השליטה במס בגין ההפרשה.

ההפרשה השנתית לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת כהוצאה לחברה בשנת המס 2017 מוגבלת לסך של 12,200 ₪ בשנה.

4.2 קרן השתלמות

עצמאי:

על מנת ליהנות מההטבה המקסימאלית יש צורך בהפרשה בשיעור של 4.5% מהכנסה עד תקרה של 260,000 ₪ בשנה. כלומר, ההפרשה המרבית בגינה יינתן ניכוי בשנת 2017 הינה 11,700 ₪. בעת פדיון הקרן, רווחי ההון המיוחסים להפקדה זו יהיו פטורים ממס. הפרשה נוספת, עד לסכום הפרשה כולל של 18,240 ₪ בשנת 2017 תקנה פטור ממס על רווחי ההון המיוחסים למרכיב ההפרשה הנוסף ללא התרת סכום הפקדה בניכוי בשנת 2017.

שכיר בעל שליטה: 

שיעור ההפקדה המותר בניכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות לבעל שליטה הוא 4.5%, אולם יש להפקיד לפחות 6% ומומלץ להפקיד 7.5% חלק המעביד (יחד עם 2.5% חלק העובד) כמו לשכיר רגיל (הפקדה מרבית של 15,712 ₪ בשנה). 

תקרת השכר לקרן השתלמות בשנת 2017 לבעלי שליטה הינה 188,544 ₪ בשנה.

שכיר בעל שליטה ועצמאי:

שכיר בעל שליטה שיש לו הכנסה גם כעצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות כעצמאי גם אם הוא מנצל את כל התקרה של ההפקדה המותרת כשכיר בעל שליטה. בחישוב התקרה לתשלום כעצמאי - המשכורת לקרן השתלמות כשכיר יורדת מתקרת ההכנסה לקרן השתלמות כעצמאי.

לאור מורכבות נושא ההפקדות לקצבה, גמל והשתלמות ניתן לפנות למשרדנו לאימות הסכומים המותרים להפקדה.

5. לקראת תחילת שנת 2018 יש להתייעץ עם משרדנו האם יחולו עליך שינויים בספרי הנהלת החשבונות שעליך יהיה לנהל בשנת 2018 בהתאם למחזור ולמספר העובדים.

6. נוהל גילוי מרצון 

ביום 31 בדצמבר 2016 הסתיים נוהל הגילוי מרצון שפורסם ביום 7 בספטמבר 2014 ואפשר לדווח לרשויות המס על עבירות מס שנעשו, ולשלם את המס מבלי שינקטו צעדים פליליים כנג עובר העבירה.

נוהל גילוי מרצון חדש צפוי להתפרסם על ידי רשות המיסם בתחילת שנת 2018. עם צאת הנוהל, אנו נוציא חוזר מיוחד המפרט את עיקריו.

7. צוות משרדנו עומד לרשותכם בסיוע ובמתן המלצות ליישום באופן מיידי לפני תום שנת 2017.

bottom of page