top of page

היערכות לקראת תום שנת המס 2020

לקראת תום שנת המס 2020, להלן דגשים של משרדנו לגבי פעולות שרצוי לבצע עד תום שנת המס:

1. מענקי סיוע בעקבות משבר הקורונה העולמי 

מענקי הקורונה לסוגיהם, לרבות מענקי תעסוקה, הינם פטורים ממע"מ אך כן חייבים במס הכנסה. לכן, נישום שנמצא זכאי למענק קורונה מהמדינה והמענק שולם לו, נדרש היה להוציא קבלה ולרשום את התקבול בספרי העוסק.

רצוי לוודא טרם סגירת הספרים לשנת 2020 כי כל מענקי הקורונה נרשמו ודווחו במסגרת המקדמות למס הכנסה. אם הדבר לא בוצע עד היום יש לדווח זאת במסגרת דיווחי המקדמות לחודש נובמבר 2020.

*להרחבה בנושא מענקי קורונה ראה חוזר נפרד שישלח בימים הקרובים.

2. היערכות לשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה 

בעקבות משבר הקורונה יתאפשר פחת מואץ בגין ציוד בשיעור כפול משיעור הפחת המותר על פי חוק, תיבחן האפשרות להכרה בהוצאות בית לשכירים וכן, במידה ולאחד מבני הזוג נוצר הפסד בעקבות המשבר תבחן אפשרות לחישוב מאוחד בדוח השנתי והוצאת ניכוי בית.

 

3. היערכות חברות

הערכת מס:
לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את מקדמת המס בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2020 יש להעביר למשרדנו באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2020 וצפי הכנסות והוצאות עד לסוף השנה. משרדנו יכין הערכת מס לשנת 2020 וכך נבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או הקטנת מקדמת המס בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2020. אם יש צורך בהשלמת מס לשנה זו, ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2021 ולהימנע מריביות והצמדות על יתרת המס. 

תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות:
יש לתאם את ההוצאות העודפות ולשלם מקדמה בשיעור 45%. יש לשלם את כל המקדמות של הוצאות עודפות עד ליום 15 בינואר 2021 על מנת להימנע מתשלום ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.

ספירות מלאי:

יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה- 31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת בדיוק את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל- 31 בדצמבר. מומלץ לאתר מלאי מת או פגום לקראת סוף השנה על מנת לממש הפסד. בכל מקרה, נבקשכם ליידע את משרדנו במועד ספירת המלאי בחברתכם.

שיעורי המס בשנת 2021:

נכון להיום לא אמורים להיות שינויים בשיעורי המס של חברות לעומת הקיים בשנת 2020 ושיעור המס יעמוד על 23%.


דיווח על בסיס מזומן:

למדווחים את הכנסותיהם והוצאותיהם על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2020 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שיידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים כהוצאה רק בדוח לשנת 2021. הכנסה שתתקבל בפועל בשנת 2020 תחוייב במס בשנה זו. דחיית הכנסה לשנת 2021 תגרור חיוב במס בשנת 2021.

פיצויי פרישה לבעל השליטה בחברה:

ניתן להשלים הפרשה לפיצויים לבעל שליטה באופן רטרואקטיבי מיום הקמת החברה ועד היום. סכום ההפרשה ייחשב כהוצאה מוכרת לצורכי מס בחברה ובעת המשיכה על ידי בעל השליטה, בהתאם לתנאים בחוק, יהיה פטור ממס כולו או חלקו. לצורך חישוב ההפרשה ייבדק מה גובה העתודה ומנגד מה גובה הייעודה (הפקדות בקופת הפיצויים של בעל השליטה), וניתן יהיה להפריש 1/3 על החוסר בהפרשות קודמות או 20% מהייעודה. לצורך הבדיקה, יש להעביר למשרדנו חישוב ההפרש נכון לסוף שנת 2020 וכן, אישורי הפקדות מצטברים מקופת הפיצויים של בעל השליטה.

4. היערכות עצמאיים

הערכת מס:

לצורך בחינה האם יש צורך לשנות את מקדמת המס בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2020 יש להעביר למשרדנו באופן מיידי מאזן בוחן מעודכן לשנת 2020 וצפי הכנסות והוצאות עד לסוף השנה. משרדנו יכין הערכת מס לשנת 2020 וכך נבדוק האם יש צורך בהוספת תשלום מס או הקטנת מקדמת המס בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2020. אם יש צורך בהשלמת מס לשנה זו, ניתן לבצע זאת עד ליום 31 בינואר 2021 ולהימנע מריביות והצמדות על יתרת המס. 

שעורי המס בשנת 2021:

נכון להיום לא אמורים להיות שינויים בשיעורי המס של יחידים לעומת הקיים בשנת 2020 ומדרגת המס המקסימלית הינה 47%. כמו כן, החל מהכנסה של 651,600 ₪ יחול מס יסף בשיעור 3%.

ספירות מלאי:

יש לערוך את ספירות המלאי ליום 31 בדצמבר. ניתן לערוך את הספירות גם 10 ימים לפני או אחרי ה- 31 בדצמבר ובלבד שניתן לדעת בדיוק את התנועות במלאי בתקופה שבין יום הספירה ל- 31 בדצמבר. מומלץ לאתר מלאי מת או פגום לקראת סוף השנה על מנת לממש הפסד.
בכל מקרה, נבקשכם ליידע את משרדנו במועד ספירת המלאי בעסק.

תשלומי ביטוח לאומי:

חלק מתשלומי הביטוח הלאומי לעצמאי מותרים בניכוי במס הכנסה. על מנת ליהנות מהניכוי עבור תשלומי ביטוח לאומי של חודש דצמבר 2020 יש לשלם את דמי הביטוח עד ל- 31 בדצמבר 2020.

דיווח על בסיס מזומן:

לעצמאי שמדווח את הכנסותיו והוצאותיו על בסיס מזומן מומלץ לשקול להקדים תשלומים שונים עוד בשנת 2020 כגון משכורות נטו, ניכויים לרשויות, תשלומים לפנסיה, תשלומים לקרן השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי אגרות ותשלומים לספקים שונים. בדיווח על בסיס מזומן, הוצאה תחשב כהוצאה מוכרת רק אם היא שולמה בפועל במהלך שנת המס. לכן ישנה חשיבות גבוהה לתשלומים לקראת סוף השנה. כל התשלומים שידחו לינואר יוכלו להיות מוכרים רק בדוח לשנת 2021. הכנסה שתתקבל בפועל בשנת 2020 תחוייב במס בשנה זו. דחיית הכנסה לשנת 2021 תגרור חיוב במס בשנת 2021.

5. הכנסות מהשכרת דירות מגורים 
  ישנם שני מסלולים חלופיים עיקריים למיסוי הכנסות משכר דירה:

  • תשלום מס בשיעור 10% מההכנסות - מי שמעוניין לבחור במסלול זה חייב לשלם את תשלומי המס בגין השכירות עד למועד הגשת הדוח השנתי למס הכנסה על מנת להימנע מתשלומי ריבית והצמדה. מומלץ לשלם עד ליום 30 בינואר 2021.

  • מסלול הפטור המתכווץ – שכר הדירה יהיה פטור ממס עד לתקרה של 5,100 ₪ לחודש (נכון לשנת 2020) עבור כלל הדירות יחדיו. ככל שההכנסה משכר דירה עולה על תקרת הפטור, תקרת הפטור תקטן בגובה הסכום שבו ההכנסה משכר דירה עולה על תקרת הפטור המקורית (5,100 ₪), סכום ההכנסות משכר דירה העולה על יתרת הפטור לאחר ההפחתה יחויב בהתאם למדרגות המס השולי.

לכל לקוחותינו אשר יש להם הכנסות חודשיות משכר דירה/דירות הגבוהות מהתקרה (5,100 ₪ בחודש), מומלץ להעביר למשרדנו את נתוני ההכנסות משכירות לדירות מגורים עד ליום 10 בינואר 2021 על מנת שנוכל לבדוק את המסלול האופטימלי.

6. הפקדות לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות עצמאיים ושכירים
 

6.1 קופות גמל

הפקדות לקופות גמל עבור עצמאי:

החל משנת המס 2008 לא ניתן להפקיד עוד לקופות גמל הוניות ויש להפקיד בקופות במסלול קצבתי (כלומר הכסף יתקבל בעתיד כקצבה בלבד).

על מנת ליהנות מההטבה המקסימאלית (ניכוי וזיכוי) יש צורך בהפרשה בשיעור של 16.5% מההכנסה עד תקרת ההכנסה המזכה: 211,200 ₪. כלומר, הפרשה מרבית של 34,848 ₪ בשנה.

הערה: הנתונים מתייחסים לעצמאי בלבד. לגבי עצמאי שהינו גם שכיר או שכיר בלבד ניתן לפנות למשרדנו לקבלת תקרות מעודכנות בהתאם למחזור העסק והכנסות ממשכורת. יש להעביר למשרדנו תלוש שכר אחרון וכן את נתוני ההכנסות כעצמאי על מנת שנוכל לבצע חישוב אופטימלי להפקדות.

חובת הפרשה לביטוח פנסיוני לעצמאי:

החל משנת 2017 חלה חובה לעצמאי להפריש לביטוח פנסיוני. עבור חלק מההכנסה שעד מחצית השכר הממוצע במשק (63,306 ₪ לשנה בשנת 2020) שיעור ההפרשה הינו 4.45%. עבור חלק מההכנסה שבין מחצית השכר הממוצע במשק לבין השכר הממוצע במשק (126,612 ₪ לשנה בשנת 2020) שיעור ההפרשה הינו 12.55%. עבור חלק מההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לביטוח פנסיוני אולם ניתן לעשות כן, כמו כן ניתן להעלות את שיעורי ההפרשה כאמור לעיל.

יודגש כי יוטלו קנסות על עצמאיים אשר לא הפקידו לביטוח פנסיוני את הסכומים שנקבעו בחוק.

יודגש כי יוטלו קנסות על עצמאיים אשר לא הפקידו לביטוח פנסיוני את הסכומים שנקבעו בחוק.

הפקדות לקופות גמל עבור בעלי שליטה: 

ניתן להפקיד לקצבה עבור בעל שליטה והפקדה זו תהיה מוכרת במס לחברה. כלומר ניתן יהיה להפריש עד 7.5% מהשכר שעד 26,378 ₪ בחודש מבלי לחייב את בעל השליטה במס בגין ההפרשה. 

ההפרשה השנתית לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת כהוצאה לחברה בשנת המס 2020 מוגבלת לסך של 12,400 ₪ בשנה. 

6.2 קרן השתלמות

עצמאי:

ניתן לקבל ניכוי בשיעור של 4.5% על הפקדות עד שכר מקסימלי של 265,000 ₪ בשנה. כלומר, ההפרשה המרבית בגינה יינתן ניכוי בשנת 2020 הינה 11,925 ₪. בעת פדיון הקרן, רווחי ההון המיוחסים להפקדה זו יהיו פטורים ממס. הפרשה נוספת, עד לסכום הפרשה כולל של 18,600 ₪ בשנת 2020 תקנה פטור ממס על רווחי ההון המיוחסים למרכיב ההפרשה הנוסף ללא התרת סכום הפקדה בניכוי בשנת 2020.

שכיר בעל שליטה:

שיעור ההפקדה המותר בניכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות לבעל שליטה הוא 4.5%, אולם יש להפקיד לפחות 6% (עובד ומעביד) אך מומלץ להפקיד 7.5% חלק המעביד (יחד עם 2.5% חלק העובד) כמו לשכיר רגיל (הפקדה מרבית על שכר של עד 15,712₪ בחודש).

תקרת השכר לקרן השתלמות בשנת 2020 לבעלי שליטה הינה 188,600 ₪ בשנה.

שכיר בעל שליטה ועצמאי:

שכיר בעל שליטה שיש לו הכנסה גם כעצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות כעצמאי גם אם הוא מנצל את כל התקרה של ההפקדה המותרת כשכיר בעל שליטה. בחישוב התקרה לתשלום כעצמאי - המשכורת לקרן השתלמות כשכיר מופחתת מתקרת ההכנסה לקרן השתלמות כעצמאי.

לאור מורכבות נושא ההפקדות לקצבה, גמל והשתלמות ניתן לפנות למשרדנו לאימות הסכומים המותרים להפקדה.

7. לקראת תחילת שנת 2021 יש להתייעץ עם משרדנו האם יחולו עליך שינויים בספרי הנהלת החשבונות שעליך יהיה לנהל בשנת 2021 בהתאם למחזור ולמספר העובדים.

צוות משרדנו עומד לרשותכם בסיוע ובמתן המלצות ליישום באופן מיידי לפני תום שנת 2020.

bottom of page