top of page

 עולים

משרד כספי את כספי רואה את העלייה לארץ כמעשה ציוני חשוב ביותר ופועל רבות למען עולים חדשים בישראל. משרדנו מלווה את העולים ואת התושבים החוזרים בהיבטי הקלות המס השונות, זכויות מעצם היותם עולים, הטבות ממשרדי ממשלה, תשלום מס וחובות מול הרשויות במדינת המקור ועוד. משרדנו מלווה עולים חדשים מזה שנים רבות ומתמחה בסוגיות השונות הכלולות בעלייה לישראל. כמו כן, משרדנו הציג בפני הרשויות ניירות עמדה לעניין הקלות מס לעולים.

 

מצגות מכנס "נפש בנפש" שהתקיים בארה"ב:

מיסוי ישראלי, רו"ח איתן כספי

מיסוי אמריקאי, רו"ח ג'ף מלמד

 

נייר עמדה נגד הרעת תנאים לעולים

הטבות לעולים- בעקבות נייר עמדה זה, בוטלה הצעת רשות המיסים להרע את תנאי הפטור לעולים.

תכנית חסכון לכל ילד - בעיתיות מיסוי אמריקאי

משרדנו מטפל מול משרד האוצר במציאת פתרון לבעיית המיסוי לילדים בעלי אזרחות אמריקאית הכלולים בתכנית חסכון לכל ילד.

 

הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

משרד האוצר, המשרד לקליטת עלייה ורשות המסים הכריזו בשנת 2008 על רפורמה לרגל 60 שנה למדינה, שמטרתה לתת שורה של הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים במשך 10 שנים ממועד העלייה או החזרה לישראל:


1. פטור ממס לכל סוגי מקורות ההכנסה מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים. מקורות ההכנסה מחוץ לישראל כוללים הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת והכנסה פסיבית, כגון תמלוגים או דמי שכירות. 

2. פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסות ממימוש הנכסים וההשקעות מחוץ לישראל שהניבו את ההכנסות הפטורות. פטור חלקי/ליניארי יחול מהשנה ה-11 לעליה. אין צורך לרכוש את הנכסים לפני העלייה. 

3. הרחבת ההקלות במס לתושבים חוזרים - קביעת מעמד מיסויי חדש ל"תושב חוזר שיסווג כעולה לצורכי מס הכנסה", וזאת למי ששהה מחוץ לישראל לפחות 10 שנים. מעמד זה מרחיב את ההקלות ממס הניתנות לתושב חוזר ומשווה אותן להקלות הניתנות לעולה חדש. 

4. קביעת מסלול התאקלמות - מתן תקופת הסתגלות בת שנה ממועד הגעתו ארצה של היחיד, אשר במהלכה, לבקשתו, לא ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס הכנסה. לאחר תקופת הסתגלות זו יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת על מקום מושבו. 

5. קביעת פטור ממס לחברות המנוהלות על ידי עולה - חברות מחוץ לישראל הנשלטות על ידי עולים לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל. 

6. קביעת פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל - היחידים והחברות שבשליטתם לא יהיו חייבים בדיווח על ההכנסות שנהנות מהפטור. 

7. פטור מהגשת הצהרת הון על הנכסים וההתחייבויות מחוץ לישראל. 

8. פטור ל-10 שנים נוספות (סה"כ 20 שנה) מתשלום מס או דיווח בישראל לעולה המשקיע השקעה משמעותית במטרה לאומית.

9. פטור חלקי ממס על פנסיה מחוץ לישראל. שיעור המס לא יעלה על שיעור המס שהיה משתלם מחוץ לישראל. 

 

 

נקודות זיכוי לעולים חדשים

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי נוספות למשך 3 וחצי שנים, שהם 42 חודשים, מיום עלייתו לישראל, כמפורט להלן: 
בעבור 18 החודשים הראשונים לעלייתו: 1/4 נקודת זיכוי לחודש 
בעבור 12 החודשים שלאחר מכן: 1/6 נקודת זיכוי לחודש 
בעבור 12 החודשים הבאים: 1/12 נקודת זיכוי לחודש 

 

עולה חדש רשאי להקפיא את הזכאות במקרים הבאים:
1. גיוס לצבא 
2. לימודים במוסד אקדמי מוכר 
3. עזיבת הארץ לתקופה של בין חצי שנה לשלוש שנים.

משרד כספי את כספי רואה את העלייה לארץ כמעשה ציוני חשוב ביותר ופועל רבות למען עולים חדשים בישראל. משרדנו מלווה את העולים ואת התושבים החוזרים בהיבטי הקלות המס השונות, זכויות מעצם היותם עולים, הטבות ממשרדי ממשלה, תשלום מס וחובות מול הרשויות במדינת המקור ועוד. משרדנו מלווה עולים חדשים מזה שנים רבות ומתמחה בסוגיות השונות הכלולות בעלייה לישראל. כמו כן, משרדנו הציג בפני הרשויות ניירות עמדה לעניין הקלות מס לעולים.

 

מצגות מכנס "נפש בנפש" שהתקיים בארה"ב:

מיסוי ישראלי, רו"ח איתן כספי

מיסוי אמריקאי, רו"ח ג'ף מלמד

 

נייר עמדה נגד הרעת תנאים לעולים

הטבות לעולים- בעקבות נייר עמדה זה, בוטלה הצעת רשות המיסים להרע את תנאי הפטור לעולים.

תכנית חסכון לכל ילד - בעיתיות מיסוי אמריקאי

משרדנו מטפל מול משרד האוצר במציאת פתרון לבעיית המיסוי לילדים בעלי אזרחות אמריקאית הכלולים בתכנית חסכון לכל ילד.

 

הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

משרד האוצר, המשרד לקליטת עלייה ורשות המסים הכריזו בשנת 2008 על רפורמה לרגל 60 שנה למדינה, שמטרתה לתת שורה של הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים במשך 10 שנים ממועד העלייה או החזרה לישראל:


1. פטור ממס לכל סוגי מקורות ההכנסה מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים. מקורות ההכנסה מחוץ לישראל כוללים הכנסה מעסק, הכנסה ממשכורת והכנסה פסיבית, כגון תמלוגים או דמי שכירות. 

2. פטור ממס למשך 10 שנים על הכנסות ממימוש הנכסים וההשקעות מחוץ לישראל שהניבו את ההכנסות הפטורות. פטור חלקי/ליניארי יחול מהשנה ה-11 לעליה. אין צורך לרכוש את הנכסים לפני העלייה. 

3. הרחבת ההקלות במס לתושבים חוזרים - קביעת מעמד מיסויי חדש ל"תושב חוזר שיסווג כעולה לצורכי מס הכנסה", וזאת למי ששהה מחוץ לישראל לפחות 10 שנים. מעמד זה מרחיב את ההקלות ממס הניתנות לתושב חוזר ומשווה אותן להקלות הניתנות לעולה חדש. 

4. קביעת מסלול התאקלמות - מתן תקופת הסתגלות בת שנה ממועד הגעתו ארצה של היחיד, אשר במהלכה, לבקשתו, לא ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס הכנסה. לאחר תקופת הסתגלות זו יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת על מקום מושבו. 

5. קביעת פטור ממס לחברות המנוהלות על ידי עולה - חברות מחוץ לישראל הנשלטות על ידי עולים לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל. 

6. קביעת פטור מחובת הדיווח על הכנסה שמקורה מחוץ לישראל - היחידים והחברות שבשליטתם לא יהיו חייבים בדיווח על ההכנסות שנהנות מהפטור. 

7. פטור מהגשת הצהרת הון על הנכסים וההתחייבויות מחוץ לישראל. 

8. פטור ל-10 שנים נוספות (סה"כ 20 שנה) מתשלום מס או דיווח בישראל לעולה המשקיע השקעה משמעותית במטרה לאומית.

9. פטור חלקי ממס על פנסיה מחוץ לישראל. שיעור המס לא יעלה על שיעור המס שהיה משתלם מחוץ לישראל. 

 

 

נקודות זיכוי לעולים חדשים

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי נוספות למשך 3 וחצי שנים, שהם 42 חודשים, מיום עלייתו לישראל, כמפורט להלן: 
בעבור 18 החודשים הראשונים לעלייתו: 1/4 נקודת זיכוי לחודש 
בעבור 12 החודשים שלאחר מכן: 1/6 נקודת זיכוי לחודש 
בעבור 12 החודשים הבאים: 1/12 נקודת זיכוי לחודש 

 

עולה חדש רשאי להקפיא את הזכאות במקרים הבאים:
1. גיוס לצבא 
2. לימודים במוסד אקדמי מוכר 
3. עזיבת הארץ לתקופה של בין חצי שנה לשלוש שנים.

bottom of page