top of page

מענקים מיוחדים לעסקים ממשרד הכלכלה

 

בימים אלו משרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה משיקים 3 תוכניות נוספות למענקים לעסקים: סיוע לעסקים שיקדמו הטמעת טכנולוגיית סליקת תשלומים ללא מגע, סיוע לביצוע התאמות להנחיות התו הסגול ושדרוג תשתיות התקשורת של העסק.

מענק סיוע לעסקים שיקדמו הטמעת טכנולוגיית סליקת תשלומים ללא מגע (תקן EMV)

מטרת משרדי הממשלה בהטמעת הסליקה בתקן EMV המתקדם היא לבטל את הצורך להעביר את כרטיס החיוב אל הקופאי ובכך תפחית מגע במשטחי מגע המוניים. כולל האפשרות לבצע תשלומים בכרטיסים תומכים ללא מגע, ואפליקציות תשלומים.

המענק יינתן לעסקים שיטמיעו את המערכות בעסק, ויינתן בגין עד 80% מהוצאות ההטמעה, המענק יהיה עד לגובה של 50,000 ₪. 

 

התנאים לקבלת המענק:

  1. הטמעת המערכת במסופי העסק- על ההטמעה להתחיל לאחר פרסום התוכנית (18.6.2020) ויש להגיש את הבקשה עד ליום 30.9.2020. 

  2. המענק יינתן לעסקים שמחזור הסליקה שלהם אינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה.

  3. המענק יינתן עבור הטמעה של עד ל- 20 מסופים. 

  4. עלות ההטמעה למסוף יחיד לא תעבור סף של 2,500 ₪. 

מימוש המענק יעשה בשני שלבים:

בשלב הראשון, העסק יגיש בקשת זכאות לקבלת סיוע שתכלול הערכה לעמדות המכירה שהעסק מתכוון להסב. הבקשה תעשה באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ניתן להגיש את הבקשה בלינק הבא: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km3.aspx
עם שליחת הטופס יקבל העסק אישור זכאות בדוא"ל. לאחר המעבר ל-EMV, יגיש העסק דרישת תשלום בצירוף מסמכים רלוונטיים.


סיוע למימון ההתאמות הנדרשות לתו הסגול

המענק נועד לעזור לעסקים להתאים את הפעילות לתו הסגול ולהמשיך לפעול בשגרת הקורונה. 

גובה המענק יקבע כנגד הוצאות העסק על ההתאמות הנדרשות למעבר לתו הסגול, ויכסה כ-50% מגובה ההוצאות ועד כ-5,000 שקל לעסק לא כולל מע"מ.

תנאי הזכות למענק הינם:

  1. העסק מעסיק עד 100 עובדים.

  2. המחזור העסקי אינו עולה על 100 מיליון ₪ לשנה.

  3. גם עמותות בעלי פעילות עסקית רשאיות לקבל את המענק.

  4. התאריך האחרון להגשת הבקשה הינו ה- 30.9.2020.

 

עסק המעוניין לקבל המענק יכול להגיש "בקשת זכאות" לקבלת הסיוע באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בלינק הבא: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km2.aspx

סיוע למימון ההתאמות הנדרשות לתו הסגול

בעקבות משבר הקורונה, משרדי הממשלה מעוניינים כי העסקים בישראל יעברו לתשתיות תקשורת מתקדמת , איכות, מהימנה ומהירה שתאפשר עבודה מרחוק.  במסגרת התוכנית, העסקים יקבלו מענק בגובה 1,000 ₪ כולל מע"מ, עבור כל חיבור לתשתית Ftth שבוצע החל מאפריל 2020 וכל עוד התוכנית לא עולה על 250 ₪ בחודש. 

עסק המעוניין לקבל המענק יכול להגיש "בקשת זכאות" לקבלת הסיוע באמצעות טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה וזאת עד ליום ה- 30.9.2020.

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

bottom of page