top of page

תנאי שימוש באתר.

אתר זה הינו אתר הבית של משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "האתר").

 1. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה. תנאי השימוש יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "כספי את כספי") לצורך השימוש באתר. כספי את כספי עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן - "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.
   

 2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.
   

 3. האתר מציע שירותים ומידע בנושאי ייעוץ שונים וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לכספי את כספי פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו.
   

 4. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא  (As Is), כספי את כספי אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   

 5. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי כספי את כספי לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
   

 6. כספי את כספי אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
   

 7. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים לכספי את כספי.
   

 8. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של כספי את כספי ואין הוא מתחייב על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
   

 9. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לכספי את כספי ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי כספי את כספי ויהוו נכס של כספי את כספי. במקרה בו יבקש כספי את כספי לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. כספי את כספי נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.
   

 10. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
   

 11. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.
   

 12. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.
   

 13. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע לנו באופן מיידי על כך באמצעות טופס הצור קשר באתר.
   

 14. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
  14.1- כספי את כספי רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, כספי את כספי רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

  14.2- לכספי את כספי היכולת לפקח על השימוש באתר והוא רשאי לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

  14.3- כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.

   

 15. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של כספי את כספי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.
   

 16. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
   

 17. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שכספי את כספי עושה כפי יכולתו על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
   

 18. כספי את כספי רשאי להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את שיווק השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
   

 19. כספי את כספי יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. כספי את כספי איננו מבטיח ואיננו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד הוא ינקוט באמצעים סבירים הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.
   

 20. שימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי במשרד כספי את כספי רואי חשבון והסתמכות על האמור בו הינה באחריות המשתמש בלבד.
   

 21. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.
   

 22.  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז ירושלים.

תנאי שימוש באתר.

אתר זה הינו אתר הבית של משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "האתר").

 1. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה. תנאי השימוש יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "כספי את כספי") לצורך השימוש באתר. כספי את כספי עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן - "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.
   

 2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.
   

 3. האתר מציע שירותים ומידע בנושאי ייעוץ שונים וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לכספי את כספי פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו.
   

 4. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא  (As Is), כספי את כספי אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   

 5. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי כספי את כספי לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
   

 6. כספי את כספי אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
   

 7. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים לכספי את כספי.
   

 8. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של כספי את כספי ואין הוא מתחייב על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
   

 9. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לכספי את כספי ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי כספי את כספי ויהוו נכס של כספי את כספי. במקרה בו יבקש כספי את כספי לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. כספי את כספי נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.
   

 10. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
   

 11. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.
   

 12. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.
   

 13. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע לנו באופן מיידי על כך באמצעות טופס הצור קשר באתר.
   

 14. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
  14.1- כספי את כספי רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, כספי את כספי רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

  14.2- לכספי את כספי היכולת לפקח על השימוש באתר והוא רשאי לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

  14.3- כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.

   

 15. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של כספי את כספי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.
   

 16. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
   

 17. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שכספי את כספי עושה כפי יכולתו על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
   

 18. כספי את כספי רשאי להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את שיווק השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
   

 19. כספי את כספי יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. כספי את כספי איננו מבטיח ואיננו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד הוא ינקוט באמצעים סבירים הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.
   

 20. שימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי במשרד כספי את כספי רואי חשבון והסתמכות על האמור בו הינה באחריות המשתמש בלבד.
   

 21. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.
   

 22.  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז ירושלים.

bottom of page