top of page

מענק בשל פגיעה ממושכת

 

הרינו מצרפים בזאת מידע בגים מענק חדש שאושר בכנסת עבור פגיעה ממושכת בעסק.

עוסק פטור:

התנאים לקבלת המענק הינם:

 1. סכום מחזור עסקאותיו לשנת 2020 בתוספת המענקים עבור הוצאות קבועות שקיבל בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו לשנת 2019.

 2. סכום מחזור עסקאותיו נמוך בלפחות 25% בשנת 2020 לעומת שנת 2019.

 

גובה המענק יהיה:

 1. 3,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של בין 25% ל- 40%.

 2. 5,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של בין 40% ל- 60%.

 3. 9,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של למעלה מ- 60%.
   

אם מחזור העסקים של העוסק הפטור בשנת 2019 בתוספת המענקים בגין ההוצאות הקבועות שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו  בשנת 2019 (אך לא מעל 100%), יקבל העוסק מענק בגובה 65% מהמענק המוצג בסעיף 2.


עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 300,000 ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק הינם:

 1. סכום מחזור עסקאותיו לחודשים מרץ עד דצמבר לשנת 2020 בתוספת המענקים עבור הוצאות קבועות שקיבל בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו לחודשים מרץ עד דצמבר לשנת 2019.

 2. סכום מחזור עסקאותיו נמוך בלפחות 25% בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2020 לעומת החודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2019.

גובה המענק יהיה:

 1. 3,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של בין 25% ל- 40%.

 2. 5,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של בין 40% ל- 60%.

 3. 9,000 ₪ עבור ירידה במחזור בשיעור של למעלה מ- 60%.

אם מחזור העסקים של העוסק בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2019 בתוספת המענקים בגין ההוצאות הקבועות שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2019 (אך לא מעל 100%), יקבל העוסק מענק בגובה 65% מהמענק המוצג בסעיף 2. 


עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪ בשנת 2019

התנאים לקבלת המענק הינם:

 1. סכום מחזור עסקאותיו לחודשים מרץ עד דצמבר לשנת 2020 בתוספת המענקים עבור הוצאות קבועות שקיבל בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו לחודשים מרץ עד דצמבר לשנת 2019.

 2. העוסק היה זכאי לקבל שלושה או יותר מענקי הוצאות קבועות במהלך שנת 2020.

גובה המענק יהיה על פי הנוסחה הבאה:

 1. עבור עוסק שמחזור עסקאותיו נמוך מ- 20 מיליון ₪ -העוסק יקבל 60% מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל עבור שנת 2020 לחלק ב-5.

 2. עבור עוסק שמחזור עסקאותיו גבוה מ- 20 מיליון ₪ -העוסק יקבל 60% מסך מענקי ההוצאות הקבועות שקיבל עבור שנת 2020 לחלק ב-4. 

 3. גובה המענק ינוע בין 9,000 ₪ ועד ל- 50,000 ₪.

אם מחזור העסקים של העוסק בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2019 בתוספת המענקים בגין ההוצאות הקבועות שווה ל-90% או יותר ממחזור עסקאותיו בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2019 (אך לא מעל 100%), יקבל העוסק מענק בגובה 65% מהמענק המוצג בסעיף 2. 


עסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020:

התנאים לקבלת המענק הינם:

 1. העסק הוקם בין ה- 1.1.2020 ועד ל- 29.2.2020.

 2. מחזור העסקאות לשנת 2020 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על סכום של 100 מיליון ₪.

 3. ממוצע מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר – פברואר עלה על סך של 1,500 ₪.

 4. העוסק היה זכאי לקבל שניים או יותר ממענקי ההוצאות הקבועות במהלך שנת 2020.

סכום המענק לעוסק פטור יהיה 3,000 ₪ ולעוסק מורשה 4,000 ₪. 

 

 

נדגיש כי מענקים אלו חייבים במס הכנסה ופטורים ממע"מ. את הבקשה למענק ניתן להגיש באתר של מס הכנסה בכתובת: https://secapp.taxes.gov.il/smpapaakifinternet/

תמיד ובמיוחד בימי משבר אלו אנו עומדים לרשותכם במתן הבהרות וסיוע מקצועי ככל שיידרש.

בכל שאלה יש לפנות לרו"ח יוחאי זאב:

במייל Yochai@caspy.co.il

ובטלפון 052-4754724. 

bottom of page