top of page

 זכויות עובדים

יצוין, כי בכל הסכם עבודה לא ניתן להרע את התנאים הרשומים בחוק אלא ניתן רק לשפר אותם.

אם עובד עבד פחות מ- 200 ימים יהיה מספר ימי החופשה שלהם זכאי העובד, מחושב בהתאם ליחס שבין מספר הימים שעבד בפועל ל- 200.

ימי החופשה להם זכאי העובד= מספר ימי הזכאות עפ"י הטבלה X (מספר ימי עבודה בפועל חלקי 200)

עובד בשכר יומי או שעתי שעבד פחות מ-75 ימים אינו זכאי לימי לחופשה, אלא ל"תמורת חופש", בגובה 4% ממשכורתו בכל תקופת העבודה.

דמי מחלה

עובד הנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו עבור היום השני והשלישי של ההיעדרות 50% מהשכר הרגיל אותו היה מקבל אילולא המחלה. בעבור היום הרביעי ואילך העובד יהיה זכאי ל 100% מהשכר הרגיל אותו היה מקבל אילולא המחלה.

תקופת הזכאות המקסימאלית לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל המעביד ולא יותר מ- 90 ימים בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.

 

מחלת בן/בת הזוג- עובד רשאי לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה בשל מחלת בן/בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. כמו כן, רשאי עובד, שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, לנצל עד 60 ימי מחלה בשנה בשל מחלה ממארת של בן/בת הזוג. מחלה ממארת היא מחלה שבן/בת הזוג שחלה בה הופך/ת להיות תלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומות.

מחלת הורה- עובד רשאי לנצל עד 6 ימי מחלה בשנה בשל מחלת הורה שלו או של בן זוגו בתנאי שההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומות, בהינתן התנאים הבאים: א. ההורה לא נמצא במוסד סיעודי; ב. בן הזוג הינו שכיר ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה; ג. אחיו או אחותו לא ניצלו באותה תקופה את הזכות להיעדר בגין מחלת ההורה.

מחלת ילד- עובד רשאי לנצל עד 8 ימי מחלה בשנה בשל מחלת ילד עד גיל 16, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. עובד שהוא ההורה היחיד של הילד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, רשאי לנצל עד 16 ימי מחלה בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. כמו כן, העובד זכאי לנצל עד 90 ימי מחלה בשנה בשל מחלה ממארת של ילד עד גיל 18.

הריון או לידה של בת הזוג- עובד רשאי לנצל עד 7 ימי מחלה בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים בתקנות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת הזוג, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. לידה מוגדרת מרגע הופעת הצירים ועד 24 שעות מתום הלידה.

היעדרות בתקופת ההיריון- עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בהתאם לכללים בתקנות, בגין בדיקות רפואיות שגרתיות ופיקוח רפואי הקשורים בהיריון ללא ששעות אלו ינוכו משכרה. עובדת במשרה מלאה רשאית להיעדר מעבודתה עד 40 שעות במהלך ההיריון.

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה למשך 7 ימים לאחר ההפלה. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בגין שמירת היריון, אם רופא אישר כי מצבה הרפואי מחייב זאת.

חופשת אבהות- החל מיולי 2017, ניתנת לאב חופשה של חמישה ימים לאחר הלידה. שלושת הימים הראשונים מחושבים כימי חופשה ושני הימים הנותרים מחושבים כימי מחלה, מתוך מכסת ימי המחלה של העובד.

 

דמי הבראה

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. שווי יום הבראה לעובד במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח לכל יום (נכון לשנת 2017). לעובדים במשרה חלקית ישולמו דמי הבראה בהתאם לחלקיות המשרה. להלן טבלה המפרטת את הזכאות לימי הבראה לעובד במגזר הפרטי:

ישנם מגזרים שונים כגון שירות המדינה ומגזר ההסתדרות, אשר להם הסכמים קיבוציים הקובעים את מספר ימי ההבראה ושווי ימי ההבראה השונים.

דמי חגים

עובד, לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג בשנה (2 ימי ראש השנה, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג, מכיוון שימי החג מגולמים במשכורת החודשית שלו.

 

שעות נוספות ועבודה במנוחה

בשבוע עבודה בן 5 ימים יום עבודה רגיל הוא 8.6 שעות. אם עובד הועבד ביום עבודה רגיל שעות נוספות, המעביד צריך לשלם לו 125% משכר העבודה הרגיל עבור השעתיים הראשונות ו- 150% עבור כל שנה נוספת שלאחר השעתיים הנוספות הראשונות.

בנוסף, עובד זכאי לתשלום שעות נוספות אם עבד מעבר ל- 43 שעות בשבוע.

אם עובד מועסק במנוחה השבועית, חייב המעביד לשלם לו בעד שעות העבודה, לפחות 150% משכר הרגיל של העובד. בעבודה ומנוחה השבועית העובד יהיה זכאי גם לשעות נוספות כרגיל.

 

הפרשות לפנסיית חובה

עפ"י צו ההרחבה, החל מיום 1.1.2009 כל עובדת מעל גיל 20 או עובד מעל גיל 21, בעל ותק של יותר מחצי שנה, זכאי להפרשה לפנסיה. שיעור ההפרשות לפנסיה עומד על 18.5%, נכון לשנת 2017, להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההפרשות ההיסטוריים:

השכר המבוטח כולל את שכר הבסיס ואת כל התוספות הקבועות להם זכאי העובד. תקרת השכר המבוטח הוא השכר הממוצע במשק.

הפקדות המעביד עבור פיצויים לא ניתנות להחזר והן נשארות אצל העובד ברוב המקרים.

ההוראות הנ"ל אינן רלוונטיות עבור עובדים שחל עליהם הסכם פנסיוני מיטיב.

 

מתן הודעה מוקדמת בפיטורין או התפטרות

מעביד הרוצה לפטר את עובדו או עובד שרוצה להתפטר מעבודתו חייבים בהודעה מוקדמת לפי הטבלה שלהלן:

חופשה

על פי חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, זכאי כל עובד לחופשה שנתית. החופשה לה זכאי העובד מחושבת בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה.

להלן טבלה המפרטת את מספר הימים להם זכאי עובד עפ"י הוותק במקום העבודה לפי החוק נכון ליום 1.1.20:

bottom of page