top of page

תנאי שימוש באתר.

אתר זה הינו אתר הבית של משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "האתר").

 1. תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה. תנאי השימוש יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין משרד כספי את כספי רואי חשבון (להלן: "כספי את כספי") לצורך השימוש באתר. כספי את כספי עשוי ויכול לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן - "שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.
   

 2. אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.
   

 3. האתר מציע שירותים ומידע בנושאי ייעוץ שונים וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין לכספי את כספי פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו.
   

 4. המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא  (As Is), כספי את כספי אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
   

 5. האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי כספי את כספי לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
   

 6. כספי את כספי אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג. לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
   

 7. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר וייתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר ולמעט בחוקים, בחקיקת המשנה, בחוזרים ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכים לכספי את כספי.
   

 8. תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של כספי את כספי ואין הוא מתחייב על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.
   

 9. כל הנתונים שימסור משתתף באתר לכספי את כספי ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי כספי את כספי ויהוו נכס של כספי את כספי. במקרה בו יבקש כספי את כספי לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. כספי את כספי נוקט צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו.
   

 10. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.
   

 11. המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.
   

 12. בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור, משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.
   

 13. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא הודיע לנו באופן מיידי על כך באמצעות טופס הצור קשר באתר.
   

 14. השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:
  14.1- כספי את כספי רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן, כספי את כספי רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.

  14.2- לכספי את כספי היכולת לפקח על השימוש באתר והוא רשאי לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

  14.3- כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם.

   

 15. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של כספי את כספי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.
   

 16. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
   

 17. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שכספי את כספי עושה כפי יכולתו על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. כספי את כספי לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.
   

 18. כספי את כספי רשאי להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את שיווק השירותים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
   

 19. כספי את כספי יעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. כספי את כספי איננו מבטיח ואיננו ערב לכך, כי מסדי הנתונים שלו, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד הוא ינקוט באמצעים סבירים הוא לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלו ו/או לאתר ו/או למחשביו.
   

 20. שימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ מקצועי במשרד כספי את כספי רואי חשבון והסתמכות על האמור בו הינה באחריות המשתמש בלבד.
   

 21. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.
   

 22.  הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, במחוז ירושלים.

Terms of use.

This website is the home site of the Caspy & Caspy Accounting Firm ("the Website").

 1. These terms of use are the basis for using this Website. The terms of use create the contractual and legal relationship between you and the Caspy & Caspy Accounting Firm (hereafter: "Caspy & Caspy") for the purpose of using the Website.  Caspy & Caspy may and is able to modify (by means of a change, deletion, removal, downloading, adding, including the addition of terms) (hereafter: "a Change") the terms of use of the Website from time to time and solely at its discretion.  Use of the Website and/or the purchase of products and/or services will be subject to the new terms following the Change, and, therefore, you must read the terms of use and additional terms every time you make use of this Website.
   

 2. Please read this agreement thoroughly, as it constitutes the terms of your use of the Website, to use the information in this Website and in other websites linked to this Website (whether by direct or indirect reference to the other websites), to purchase any products and/or services whatsoever by means of this Website.  If you do not agree to any of the said terms in these terms of use, please halt the use of this Website and do not make any use of it, including the information or contents it contains.
   

 3. The Website offers services and information regarding various consultancy matters, as well as extensive information from second and third parties over which Caspy & Caspy has no supervision or control in the Website, including the quality of the information, its reliability or degree of suitability.
   

 4. The information is presented and may be used As Is.  Caspy & Caspy does not examine the reliability of the said information, its completeness or accuracy, and will not be responsible for any inconsistency and/or absence and/or ambiguity and/or error it includes.  Use of the services will thus be solely and completely your responsibility.
   

 5. The Website contains references and hyperlinks to and from sources of information and/or other websites.  These references and links cannot be construed as expression of support or sponsorship by Caspy & Caspy for those sources of information and/or other websites, and/or a recommendation to make any use thereof.
   

 6. Caspy & Caspy is not liable in any way for any damage, whether direct and/or indirect, and/or financial or other as a result of the use of and/or reliance upon those information sources and/or the contents of the other websites to which the links lead and/or the presented information, including damage sustained due to use of the software applications downloaded directly through the service and or were run as a result of use of the services.
   

 7. Copyrights, trademarks and other intellectual property rights to this Website and the contents it contains, including texts, the Website design, graphics, Website logo, name and contents of the Website, except for laws, secondary legislation, memoranda and legal rulings published therein, belong to Caspy & Caspy.
   

 8. Messages and information to and from the Website could be exposed to parties that will want to make use thereof, which are not under the control of Caspy & Caspy, and it does not commit to maintain the confidentiality of the communication and messaging of the information from the website, to it and/or via the Website.  The transfer of any information whatsoever from the Website, to it and/or via the Website, is done at the sole responsibility of the party using the Website.
   

 9. Any data submitted to a user of the Caspy & Caspy Website and/or another via the Website could be recorded by Caspy & Caspy and will constitute an asset of Caspy & Caspy.  In the event Caspy & Caspy wishes to retain the information, it will be retained according to the Privacy Protection Law – 1981.  Caspy & Caspy takes reasonable measures to secure and use the said information.
   

 10. The Website and/or its owners and/or operators and/or their representatives shall not bear any responsibility, direct and/or indirect, explicit and/or tacit, for the linked information and/or third party content, and the link and/or reference to them and/or their presentation in the Website does not constitute approval and/or validation and/or recommendation and/or any other treatment by the Website, unless stated otherwise.
   

 11. The user takes upon himself the full risk and responsibility for use of the contents of the Website and/or the linked information and/or third party content, including with respect to their quality, character and reliability.
   

 12. In no case shall the Website and/or its owners and/or its operators be responsible for any use and/or reliance, as noted, for any reason whatsoever, and the user shall have no claim and/or assertion and/or demand against the Website and/or its owners and/or operators and/or any of their representatives with respect to the use and/or reliance and/or utilization of the Website's contents and/or linked information and/or third party content and/or part thereof and/or for any other reason.
   

 13. If you are aware of unauthorized usage of your particulars, please inform us immediately by the "Contact Us' form in the Website.

 14. Use of this Website and the services it offers indicate your acceptance of and agreement to the terms detailed below:
  14.1 - Caspy & Caspy are authorized to update and/or correct and/or modify the terms of use from time to time, without giving notice and/or warning thereof.  The updated terms of use will be binding from the moment they are uploaded.  You are invited to examine the modified terms of use from time to time.  Likewise, Caspy & Caspy are allowed, at any time, to transfer ownership of the Website and/or the full and/or partial rights to operate it to any other party.
  14.2 - Caspy & Caspy have the ability to supervise use of the Website and is allowed to collect, use and expose all information received from those using the Website, as detailed below, within the framework of use of the Website, subject to the provisions of all laws.
  14.3 - Anyone logging onto the Website affirms that he has read the terms listed above and below regarding use of the Website, and declares his consent to use the Website subject thereto.
   

 15. The Website includes information that constitutes the intellectual property of Caspy & Caspy and/or of third parties, including patents, copyrights, commercial secrets, samples, trademarks, etc.  The information is presented solely for your personal use, and no action may be taken using the information – complete or partial – that will infringe on these intellectual property rights, including: to copy, duplicate, disseminate, transfer, present, publish, broadcast, edit the information, modify it, improve it, create a derivative product, sell and/or trade it.
   

 16. Caspy & Caspy shall not be liable for any damage of any kind that you will sustain as a result of reliance on the information contained in the Website.
   

 17. The Website and its contents, as well as the information it contains, are intended to be used As Is.  Although Caspy & Caspy have done their utmost so that the information in and contents of the Website shall be reliable, correct and accurate, errors and/or inaccuracies and/or disruption may occur in the information and content.  Caspy & Caspy shall not be liable for any damage, or any kind, that will be sustained as a result.
   

 18. Caspy & Caspy are allowed to halt the activity in the Website, completely or partially, temporarily or permanently, to halt the marketing of services that are on the website, completely or partially, to reduce and/or limit them – all without serving prior notice and without damaging existing transactions.
   

 19. Caspy & Caspy shall take every effort to secure the information in the Website, as is the practice and acceptable for these types of websites.  Caspy & Caspy does not assure and does not guarantee that its data bases, including information you have provided, shall not be hacked and that the information will not reach an unauthorized third party, and as long as they will take all reasonable measures, shall not be liable for any damage, of any kind, that will be sustained as a result of the hacking of its data bases and/or the Website and/or its computers.
   

 20. Use of the information appearing in the Website does not constitute a substitute for obtaining professional consultancy from the Caspy & Caspy Accounting firm's office, and reliance on its contents is the sole responsibility of the user.
   

 21. Use of the male form is done for convenience purposes alone and refers to and includes the female and plural forms.
   

 22. This agreement shall be subject to the laws of the State of Israel.  Sole legal jurisdiction to adjudicate any dispute arising from this agreement shall be given to the court to which the  material jurisdiction has been given, the Jerusalem District.

bottom of page