top of page

נוהל חדש של רשות המסים בעניין גילוי מרצון לשנת 2017

 • רשות המיסים משקיעה משאבים רבים על מנת לאתר מעלימי מס. במסגרת מאמצי האיתור, רשות המיסים עורכת הצלבות בין מידע המתקבל ממקורות שונים כגון מערכת בקרת הגבולות ומערכת רישום המקרקעין (טאבו) ועל פי פרסומים שונים לרשות המיסים קיים גם מידע על חשבונות בנק של ישראלים בחו"ל. מטרת רשות המיסים הינה לאתר את מעלימי המס, לגבות מהם את המס ואף לפתוח כנגדם בהליכים פליליים. בהתאם לפקודת מס הכנסה, העלמת מס היא עברה פלילית שדינה עד 7 שנות מאסר.

 • במקביל לחקירות אותן מנהלת רשות המיסים כנגד מעלימי המס, רשות המיסים מעוניינת לעודד נישומים שעברו עבירות על חוקי המס לתקן את הדיווחים ולדווח דיווחי אמת. לשם כך, רשות המסים מתחייבת כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתקיים מספר תנאים.

 • אישור הבקשה לגילוי מרצון מותנה בכך שרשות המיסים טרם החלה בחקירה אודות ההכנסות נשוא הגילוי מרצון, אחרת הגילוי מרצון ידחה ורשות המיסים תגבה את המס כתוצאה מחקירותיה ותוך חשיפה פלילית של מעלימי המס.

 • בעבר פרסמה רשות המיסים מספר נהלים שונים לגילוי מרצון, כאשר תוקפו של הנוהל האחרון הסתיים ב- 31.12.2016.

 • ביום 12 בדצמבר 2017 פורסם נוהל חדש (הוראת שעה) של רשות המסים בעניין גילוי מרצון של עבירות על פי חוקי המס.

 • בהתאם להוראת השעה, ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון במסלול רגיל, מסלול מקוצר או מסלול אנונימי. את הבקשות לגילוי מרצון ניתן להגיש עד ל- 31.12.2019 כאשר בקשות במסלול האנונימי ניתן להגיש עד ל- 31.12.2018 בלבד.

 • שלבי הליך הגילוי מרצון כוללים: הגשת בקשה לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים המוסמך לאשר את הבקשה. הבקשה מועברת לפקיד השומה האזרחי על מנת לברר את חבות המס (קרן בלבד). בשלב זה פקיד השומה קובע את חבות המס הכוללת קרן, ריבית, הצמדה וקנסות ועל הנישום לשלם את חבות המס. בגמר ההליך ובהנחה שהוא מהפן הפלילי לפן האזרחי, יתקבל מכתב כי הגילוי מרצון אושר וכי לא יפתחו הליכים פליליים בכל הקשור להכנסות שדווחו במסגרת הגילוי מרצון.

 • במסגרת קביעת חבות המס הכוללת מול פקיד השומה האזרחי נדרש בין היתר להוכיח את מקור ההון ונבחנת סוגיית חבות המס בגין קרן ההון.

 • למשרדנו ניסיון רב ומיומנות רבה בהגשת בקשות לגילוי מרצון ונכון להיום הוגשו על ידי משרדנו עשרות בקשות לגילוי מרצון, כאשר בחלקן הטיפול הסתיים בהצלחה רבה ובחלקן האחר הטיפול נמצא בהליכים שונים מול רשויות המס.

 • משרדנו עומד לשירותכם לבחינת הצורך בביצוע הליך גילוי מרצון ובמידת הצורך לייצוג מול רשויות המס בהליך גילוי מרצון הן באופן אנונימי והן באופן שאינו אנונימי.

 • בהמשך לאמור בסעיף 3 לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי הגשת בקשה לגילוי מרצון אינה מהווה ערובה לאישור הבקשה על ידי מחלקת החקירות ברשות המיסים ומכאן עולה החשיבות הרבה שלא לדחות את מועד ביצוע הגילוי מרצון.

 • ניתן ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.

 • במצורף נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה שפורסם על ידי רשות המסים בישראל.

 • במידת הנדרש יש ליצור קשר עם משרדנו עם רו"ח איתן כספי או עם רו"ח ארז גור אריה.

bottom of page