top of page

נוהל חדש של רשות המסים בעניין גילוי מרצון לשנת 2016

  • כפי שהודענו מספר פעמים בשנתיים האחרונות, ביום 7 בספטמבר 2014 פורסם נוהל חדש של רשות המסים בעניין ביצוע גילוי מרצון של עבירות על חוקי המס. בנוהל זה רשות המסים מתחייבת כי לא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתקיים מספר תנאים.

  • בהתאם להוראת השעה, ניתן להגיש את הבקשה הראשונית לבירור חבות המס הנובעת מהבקשה באופן אנונימי ובאופן לא אנונימי באמצעות בא כוחו של הנישום. את הבקשות ניתן להגיש עד ליום 31 בדצמבר 2016.

  • ניתן להינות מתהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד.

  • לבקשה יש לצרף טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון הכולל את כל המידע הרלוונטי לרבות שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה, מקור ההון, פירוט סכום ההכנסה שהושמטה, אומדן המס לתשלום וכל המסמכים הרלוונטיים.

  • משרדנו הגיד בשנתיים האחרונות עשרות בקשות של גילוי מרצון והגיע להסכמים עם רשויות המס לרבות הסרת ההליך הפלילי.

  • משרדנו עומד לשירותכם בייצוג ברשויות המס בהליך גילוי מרצון הן באופן אנונימי והן באופן שאינו אנונימי. לאור לוחות הזמנים הקצרים עד תום שנת 2016, מוצע כי מי שיש לו עניין להגיש את הבקשה יפנה באופן מיידי למשרדנו.

bottom of page