top of page

מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכת כספים​

 

בהמשך לפנייתנו אליכם מהשנה האחרונה, הרינו לחזור ולהדגיש כי בסוף שנת 2016 פורסמו הנחיות חדשות מצד מס הכנסה בנוגע למיסוי בעלי שליטה בגין משיכות כספים שביצעו מהחברה. ההוראה קובעת כי משיכת כספים מהחברה על ידי בעל מניות, תיחשב בידו כהכנסה ממשכורת או מדיבידנד ותמוסה בהתאם.

 

להלן תמצית ההוראה:

"יראו משיכה מחברה, במועד החיוב, כהכנסתו של בעל המניות המהותי – ..."

 

משיכה מחברה מוגדרת כמשיכה של כספים מחברה על ידי בעל המניות המהותי או קרובו במישרין או בעקיפין. הגדרה זו כוללת כל הלוואה, חוב או השאלה. בנוסף, כוללת ההגדרה גם מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהיא לטובת בעל המניות.

 

מודגש כי ההוראה לא תחול על משיכות של כספים מחברה אם סכום משיכות הכספים המצטבר

לא עלה ביום כלשהוא בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה על 100,000 ₪. לעניין זה יש לצרף יחד את סכום המשיכות שנעשו על ידי בעל המניות וקרובו.

 

מועד החיוב במס יהיה בתום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו הכספים. כך לדוגמא משיכה של 800,000 ₪ בתאריך 1.4.2017 שלא הושבה לחברה תחויב במס בתאריך 31.12.2018.

 

משיכות הכספים יסווגו כהכנסה מדיבידנד ובלבד שבחברה היו רווחים בשנתיים האחרונות. במידה ובחברה אין רווחים, תסווג ההכנסה כהכנסת משכורת.

 

כספים שנמשכו והושבו לחברה עד לתום שנת המס (31 בדצמבר 2017) לא יחויבו במס ובלבד שהכספים שהושבו לא נמשכו שוב מחדש בתוך שנתיים. ייחוס השבה למשיכה מסוימת יעשה בשיטת FIFO, כלומר כל השבה של כספים מיוחסת ראשית לכסף שנמשך מוקדם יותר בזמן וכן הלאה. כך לדוגמא, משיכת כספים בחודש יולי 2017 בסך של 1,000 אש"ח, משיכה נוספת בחודש יולי 2018 בסכום דומה ובחודש דצמבר 2018 השבה של 1,000 אש"ח לחברה - ההשבה תיוחס למשיכה הראשונה ביולי 2017.

 

חשוב לציין כי משיכות שבוצעו לפני 1 בינואר 2013, ייתכן ויסווגו כדיבידנד או משכורת גם אם השיב בעל המניות את יתרת המשיכות לחברה במהלך שנת 2017 – וזאת בהתאם להחלטת פקיד השומה.

 

אנו עומדים לרשותכם במתן הסברים נוספים.

bottom of page