top of page

הפקדת פיצויים לבעלי שליטה

  1. בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף בשנת 2012, ניתן להפריש פיצויים לבעל שליטה עד לסך של 12,230 ש"ח בשנה. סכום זה ייחשב כהוצאה מוכרת לצרכי מס בחברה ובעת המשיכה על ידי בכל השליטה, בהתאם לתנאים בחוק, יהיה פטור ממס כולו או חלקו. לאור התיקון ניתן להפריש לפיצויים גם לשנות העבודה לפני היכנסו לתוקף של התיקון, ולכן הנספח מפרט את כלל ההתחייבות לכל שנות העבודה.

  2. מצורף בזאת נספח המפרט את הסכום המקסימלי שבאפשרותך להפקיד לקופת פיצויים מהחברה בה הינך בעל שליטה. סכום זה יש לחלק לשלוש הפקדות על פני שלוש שנים. שליש לכל אחת מהשנים 2016-2018. לחלופין, אם תחליט להפריש רק החל משנת 2017, אז שליש נוסף יופקד בשנת 2019. כמובן שניתן להפקיד גם סכומים קטנים מהסכומים המפורטים המקנים את מקסימום הטבות המס.

  3. לחלופין, ניתן להפקיד רק עבור שנת 2016 את הסכום המפורט בנספח או את חלקו. הפקדות אלו אינן מחויבות על פי חוק, אך אנו ממליצים להפקידן על מנת להנות מהחיסכון במס בחברה והכרה בהוצאה על פני שלוש שנים.

  4. יש לבצע את ההפקדות הנ"ל באמצעות סוכן הביטוח שלך לקופה קיימת או לקופה חדשה שתפתח באופן מיידי.

bottom of page